Main menu button

Analysuppdatering H&D Wireless kv4 2022: Ökad sannolikhet att följa storkunder utomlands

1 feb 2023

Läs hela analysuppdateringen här:


Analys H&D Wireless

H&D Wireless intäkter i kv4 2022 översteg vår prognos med ca 1 miljon kronor. Kostnaderna ökade också, så att resultatavvikelsen mot prognos blev minus 1,7 miljon kronor på EBITDA-nivå. Med en orderingång på 20 miljon kronor under andra halvåret 2022 och intressanta diskussioner med svenska storbolag att även sälja till deras utländska fabriker ser vi ingen anledning att annat än marginellt justera våra prognoser för 2023–2025. Vi höjer riktkursen till 0,73 kronor per aktie i Bas-scenariot (tidigare 0,72 kronor per aktie).

Bra position på växande IoT-marknad

H&D Wireless erbjuder sina kunder skräddasydda lösningar inom IoT och automatisering. Fokus ligger på RTLS-lösningen GEPS™ men också på MES-tjänster Casat™. Inom industrin effektiviserar lösningarna processflöden, vilket reducerar kostnader och kapitalbindning samt påskyndar produktion och ökar kvaliteteten. Genom samarbeten med distributörer som Avnet samt industriföretag som Atlas Copco, Volvo och Astra Zeneca är H&D Wireless väl positionerade på en marknad med hög förväntad tillväxt.

Samarbete med Avnet ger växande intäkter

H&D Wireless redovisade intäkter om 9,2 miljoner kronor i kv4 2022, vilket översteg vår prognos med 13 procent. Trots genomförda prisökningar på sålda varor och tjänster slog även högre kostnader igenom på energi och materiel. Det innebar att rörelseresultatet före avskrivningar blev minus 4,2 miljoner kronor, jämfört med vårt estimat på minus 2,5 miljoner kronor för kv4 2022.

Antalet industriella kunder som kan beställa GEPS i kommersiell fullskaledrift har ökat, liksom intresset att göra det nu. Framförallt är det kunskapen om var produktflöden som flyttas många gånger mellan olika fabriker innan det blir en färdig produkt som är värdefull för storbolagen. Priset för insatsmaterial har som bekant stigit, vilket innebär att värdet av en effektiv logistik ökat.

Samarbetet med Avnet innebär att H&D Wireless har fått en partner med stora inköpsvolymer, vilket garanterar ökade leveranser framöver (leveranser som väntas taktas upp gradvis, med en ungefärlig fördubbling varje år under de kommande fem åren).

H&D Wireless har efter avrop av resterande kreditfacilitet om 5 miljoner kronor en kassa på ca 10 miljoner kronor i skrivande stund. Givet våra resultatprognoser för kommande treårsperiod (2023–2025) ser vi inte att något ytterligare finansieringsbehov föreligger. Utestående lån på 6,5 miljoner kronor kan potentiellt konverteras till nya H&D Wireless-aktier under våren 2023, men vi har inte räknat med att så sker. Samtidigt visar den konvertering av lån på 4,5 miljoner kronor till ca 20,3 miljoner nya HDW-aktier som skedde 25 januari 2023 rimligen en tilltro till bolagets möjlighet att leverera framöver.

Höjd riktkurs till 0,73 kronor per aktie i Bas-scenariot

Vi gör endast marginella justeringar av våra prognoser för perioden 2023–2025. Givet våra prognoser når H&D Wireless break-even på EBITDA-nivå i kv4 2023. Vår riktkurs ökar från 0,72 kronor till 0,73 kronor per aktie i Bas-scenariot. Riktkursen varierar från 0,47 kronor per aktie i vårt Bear-scenario (tidigare 0,56 kronor per aktie) till 0,98 kronor per aktie i ett Bull-scenario (tidigare 0,87 kronor per aktie).

 

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analysuppdatering H&D Wireless kv4 2022: Ökad sannolikhet att följa storkunder utomlands