Main menu button

Analysuppdatering InCoax, kv2 2022: Stimulanspaket ökar aktiviteten i USA

29 aug 2022

Läs hela analysuppdateringen här:

Uppföljning_InCoax_kv2 29 Aug 2022


Analys InCoax Networks

InCoax redovisade en nettoomsättning på ca 10 miljoner kronor under första halvåret 2022. För andra halvåret förväntar sig bolaget en ökning med ca 50%. Det motiveras av väntade nya ordrar inom segmenten enfamiljshus och ”Affordable Living”-segmentet i USA. Vår riktkurs sjunker kraftigt till 2,43 kronor per aktie (tidigare 4,90 kronor) i Bas-scenariot. Förutom nedreviderade intäktsprognoser för åren 2022–2024 förklaras det med en bedömd utspädning vid kommande nyemissioner.

Något lägre intäkter än väntat även för andra kvartalet 2022

InCoax nettoomsättning blev ca 29 procent lägre under kv2 2022 jämfört med våra reviderade prognoser efter bolagets nya guidning om lägre nettoomsättning för helåret 2022 till följd av en senarelagd beställning från Tier 1-operatören. Denna guidning lämnades av InCoax styrelse den 12 juli. Orderingången från Fiber/LAN-operatören i USA (Google Fiber) uppgick till 7 miljoner kronor under första halvåret 2022.

Bruttomarginalen på 57 procent under kv2 var däremot oväntat stark. Då påverkas ändå inköpskostnaderna för sålda varor av storleken på lagda order. Här finns en potential till förbättrad lönsamhet i takt med att bolaget ökar sina intäkter. Följaktligen reviderar vi upp antagna bruttomarginaler från 60 procent från kv1 2023 och framåt till nu gradvis stigande bruttomarginal vilken planar ut på 65 procent från och med kv2 2024.

Den väntade stora beställningen från Tier1-operatören har som tidigare nämnts senarelagts till 2023. Kundens potentiella investeringsbehov har angivits till 1,5 miljarder kronor. I bolagets nya nettoomsättningsprognos på 25 miljoner kronor 2022 och en ökning med 50% till 2023 ingår dock inte några intäkter från denna Tier1-operatör. Däremot antas ytterligare ett par nya kunder tillkomma vid sidan av idag Google Fiber.

Fler nya kunder förutsättning för prognos om dubblade intäkter

InCoax genomför tester med sin nya D2501-lösning mot flera operatörer samt med Google Fiber. Nu ser ett nytt marknadssegment ut att öppna sig i form av konvertering av fiber/bredband mot villaområden och hyreshus (Affordable Housing). Det sistnämnda segmentet backas upp av Bidens stimulanspaket som antogs av USA:s kongress 2021 och som innehåller en speciell del riktad mot utbyggnad av bredbandskapaciteten i USA.

Nedreviderade prognoser och emissions-utspädning sänker riktkurs

Vi sänker våra helårsprognoser för bolagets nettoomsättning från 40,7 till 24,9 miljoner 2022, från 66,0 miljoner kronor till 41,0 miljoner kronor 2023 och från 100,6 miljoner kronor till 67,3 miljoner kronor 2024. Resultateffekten av varje extra intäktskrona bedöms bli mellan 40 och 45 procent. Till följd av de sänkta intäkts- och resultatprognoserna antas nyemissionsbehovet under perioden H2 2022-H2 2024 öka till 50 miljoner kronor. Detta ger en betydande utspädningseffekt givet dagens väsentligt lägre aktiekurs. Som en följd av det minskar vår riktkurs i Bas-scenariot från 4,90 kronor till 2,43 kronor. Denna riktkurs varierar baserat på en kassaflödesvärdering från 1,28 kronor per aktie i ett Bear-scenario (tidigare 2,55 kronor) till 3,58 kronor i ett Bull-scenario (tidigare 7,28 kronor per aktie).

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson, Fredrik Nilsson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analysuppdatering InCoax, kv2 2022: Stimulanspaket ökar aktiviteten i USA