Main menu button

Analysuppdatering Raytelligence, kv2 2022: Innowearable blir 68% av nya Raytelligence

6 sep 2022

Läs hela analysuppdateringen här:

Uppföljning_Raytelligence kv2 6 sep 2022


Analys Raytelligence

Raytelligence lägger ett bud på Innowearable värt ca 39 miljoner kronor via en riktad nyemission av Raytelligence-aktier, där Innowearables aktieägare får 68% av aktiekapitalet efter emissionen. Vi justerar våra intäkts- och resultatprognoser med hänsyn till utfallet i kv2 2022-rapporten, där vi också adderar Innowearables förväntade intäkter och resultat från 2023 och framåt. Riktkursen sjunker då från 1,3 kronor till 0,50 kronor per aktie efter utspädning i Bas-scenariot.

Sensorer för vård kompletteras med sportinriktning

Raytelligence har utvecklat ett radarsensorsystem, Eazense, för patientövervakning.   Systemet kan bidra till att vårdgivaren kan spara betydande kostnader. Den totala marknaden i de tio länder där Raytelligence säljer själva eller via samarbetspartners bedöms ha ett värde på ca 88 miljarder kronor där USA väger tyngst. Återförsäljarbolaget Careteq (som är börsnoterat i Australien) säljer Raytelligence Eazense till hemsjukvården i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland samt sedan nyligen även i Malaysia och Singapore. Careteq-länderna utgör 95% av marknadspotentialen för Eazense och Sverige, Norge, Finland och Nederländerna endast 5% av totalen.

Bolaget har kallat till en extra bolagsstämma den 7 oktober där aktieägarna ska ta ställning till att förvärva Innowearable, ett företag som ska börja marknadsföra och sälja inbyggda sensorer i textilier mot sport- och hälsosektorn från och med start under hösten 2022. Den marknad som Innowearable adresserar är uppskattningsvis värd ca 45 miljarder USD globalt. Innowearables aktieägare föreslås få ca 68 procent av det totala antalet aktier i Raytelligence efter förvärvet.

Låga intäkter men kv2 2022-resultat ungefär som väntat

Raytelligence intäkter i kv2/2022 blev endast 197 tusen kronor, jämfört med vår prognos om 1,5 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto blev minus 4,02 miljoner kronor, vilket till följd av lägre kostnader låg ganska nära vår prognos på minus 3,75 miljoner kronor. Bolagets kassa var 8,8 miljoner kronor per 30 juni 2022. Med förvärvet av Innowearable adderas en kassa på 0,2 miljoner kronor, men samtidigt tillkommer beräknade kostnader på 0,8 miljoner kronor för detta bolag under kv3 2022 innan det konsolideras in i Raytelligence-koncernen.

Sänkt riktkurs till 0,50 kronor per aktie i Bas-scenariot

Vi reviderar ned våra prognoser för koncernens intäkter och resultat efter kv2 2022-resultatutfallet samt inklusive Innowearables antagna intäkter och resultat från och med 2 oktober.

Vår riktkurs i Bas-scenariot sjunker till 0,50 kronor per aktie jämfört med 1,3 kronor per aktie efter kv1 2022-uppdateringen den 19 maj. Denna riktkurs varierar från 0,25 kronor per aktie i ett Bear-scenario (tidigare 0,8 kronor per aktie) till 0,63 kronor per aktie i ett Bull-scenario (tidigare 2,2 kronor per aktie).

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson, Fredrik Nilsson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analysuppdatering Raytelligence, kv2 2022: Innowearable blir 68% av nya Raytelligence