Main menu button

Analysuppdatering Spotlight Group AB, kv4 2021: Tilltagande kortsiktig risk

28 feb 2022

Läs hela uppdateringen här:

Analys Spotlight Group kv4 2021 28 feb 2022


Analys Spotlight Group

Spotlight Group hade en stark avslutning på 2021 i linje med förväntningarna. På helåret ökade nettoomsättningen med 40,7 procent och rörelseresultatet med imponerande 104,3 procent. Den volatila handeln och fallande intresse för tillväxtbolag kan sätta käppar i hjulen i det korta perspektivet. Vi har gjort vissa justeringar i prognoser för intäkter och lönsamhet, vilket sänker motiverat värde till 73,5 kronor per aktie (76,6) för de kommande 6-12 månaderna.

Historik påvisar styrkan i det sammantagna erbjudandet

Via verksamhetsgrenen Spotlight Stock Market tillhandahåller Spotlight Group (bolaget) en handelsplattform anpassad för tillväxtbolag. Spotlight Stock Market är således en utmanare till Nasdaq First North Growth Market. Till skillnad från andra marknadsplatser erbjuder bolaget via fristående och tydligt separerade verksamhetsgrenar kompletterande och börsnära tjänster, så som finansiell rådgivning och emissionstjänster, compliance-verktyg, juridisk rådgivning, kommunikationsrådgivning och aktieanalys samt kapitalförvaltning. Gruppen tillhandahåller därmed ett nästan heltäckande erbjudande för företag att växa i en publik miljö. Detta kan medföra försäljnings- och utvecklingssynergier samtidigt som kundnyttan kan öka genom effektiva processer.

Historiskt har Spotlight Group växt med 19,8 procent per år under perioden 2015-2021. Det påvisar styrkan i erbjudandet. År 2021 ökade den redovisade rörelsemarginalen till 15,7 procent. Denna marginal bör samtidigt kunna öka ytterligare över tid.

Stark avslutning på 2021 i linje med förväntan

Under det fjärde kvartalet 2021 redovisade bolaget en nettoomsättning på 51,8 miljoner kronor. Det motsvarar en stark tillväxt om 32,8 procent. Utfallet var i linje med vår prognos. Sedermera, som genererade provisionsintäkter på 17,6 miljoner kronor, växte med 6,9 procent. Det trots att Nordic Issuing och Shark Communication var en del av Sedermera i jämförelsekvartalet, kv3 2020. Spotlight Stock Market ökade sina provisionsintäkter med höga 11,6 procent. Dock är handelsvolymerna ned, vilket avspeglar allmänt reducerad investeringsvilja i tillväxtbolag.

Rörelseresultatet landade på 6,7 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på 51,7 procent. Vår prognos låg på 7,5 miljoner kronor.

Kortsiktig oro sänker motiverat värde om än marginellt

Med en skakig start på världens aktiemarknader till följd av snabbt stigande räntor och Ryssland/Ukraina-konflikten tror vi att den kortsiktiga utvecklingen för både Spotlight Stock Market och Sedermera kan hämmas. Dock tror vi att intresset för tillväxtaktier kommer tillbaka när ränte- och det geopolitiska läget stabiliserats. Med andra ord bedömer vi att de långsiktiga utsikterna ser fortsatt goda ut, givet bolagets position på marknaden och tillväxtinitiativ. Vi har gjort marginella justeringar till vår intäktsprognos. Dock var antalet medarbetare vid periodens utgång 98, jämfört med vår prognos på 88. Mot bakgrund av detta samt fallande handelsvolym under det fjärde kvartalet har vi tagit ned vår prognos för rörelsemarginalen 2022 till 9,0 procent.

I vår DCF-modell beräknas nu ett motiverat värde om 73,5 kronor per aktie (76,6) för de kommande 6-12 månaderna. Vår värdering motsvarar en P/E-tal på 28,5x prognosen för 2022 och 16,2x 2023.


Friskrivning
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson, Jonatan Andersson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analysuppdatering Spotlight Group AB, kv4 2021: Tilltagande kortsiktig risk