Main menu button

Analysuppdatering Spotlight Group, kv1 2022: Ljuset kan skymtas efter tungt kvartal

7 jun 2022

Läs hela analysuppdateringen här:

Analysuppdatering Spotlight Group kv1 2022


Analys Spotlight Group

För första gången redovisade Spotlight Group både intäkter och lönsamhet under våra förväntningar. Stor osäkerhet råder fortfarande på de finansiella marknaderna och bolaget har flaggat för svagt andra kvartal. Aktien har dock pressats och på dessa nivåer ser vi aktien som attraktiv. Vi har antagit en återhämtning i både intäkter och lönsamhet efter effektiviseringsåtgärden. Vi sänker dock motiverat värde till 60,7 kronor (64,8).

Stark avslutning på 2021 i linje med förväntan

Under det fjärde kvartalet 2021 redovisade Spotlight Group en nettoomsättning på 38,3 miljoner kronor. Det motsvarar en negativ tillväxt om 8,8 procent. Utfallet var något under vår uppdaterade prognos (Mrkt Buzz från 7 mars 2022) på 40,3 miljoner kronor. Sedermera, som historiskt agerat draglok, backade sina provisionsintäkter med 18,5 procent. Spotlight Stock Markets (SSM) provisionsintäkter backade med 11,6 procent. På sikt känner vi ingen större oro för Sedermera, frågan är mer när vändningen är här. SSM redovisade å andra sidan fallande handelsvolym för andra kvartalet, vilket är aningen oroväckande. Dock fortsätter MCL, Shark Communication och Nordic Issuing att gå starkt, vilket trots oroliga marknadsförhållanden är ett styrketecken.

Redovisat rörelseresultatet landade på minus 11,6 miljoner kronor. Vår uppdaterade prognos låg på 7,5 miljoner kronor. Lägre intäkter, en stor provisionskostnad för Sedermera och en kostnadsmassa i övrigt som var något över vår förväntan förklarar avvikelsen.  Dock har bolaget flaggat för effektiviseringsåtgärden som sammantaget skall reducera kostnaderna med cirka 20 miljoner kronor i årstakt.

Ljuset i tunneln kan skymtas

Marknaderna är fortsatt skakiga och riskviljan låg. Det håller tillbaka värderingarna liksom storleken på kapitalanskaffningar, vilket direkt hämmar Sedermera, men också den övriga verksamheten direkt eller indirekt. Givet rådande marknadsförhållanden som är fortsatt missgynnsamma har bolagets ledning flaggat för ett tufft andra kvartal 2022 med ett negativt resultat. En positiv datapunkt är dock att antalet genomförda IPO:er under det andra kvartalet, som enligt Spotlights hemsida hittills är sex stycken. Det inger förhoppning om att en vändning ligger i korten.

Sänker motiverat värde men med viss uppsida

För 2022 har vi tagit ned vår prognos för nettoomsättning till 181 miljoner kronor. Sedermera och SSM tynger. Vi räknar också med ett negativt redovisat rörelseresultat om minus fyra miljoner kronor. Vi räknar dock med en återhämtning under andra halvan av 2022. Nästkommande år, 2023, räknar vi med stark tillväxt vilket tillsammans med full effekt av effektiviseringsåtgärden lyfter rörelsemarginalen upp mot nivåer strax under 17 procent. Genom att kombinera en multipelvärdering med en DCF-värdering beräknas ett motiverat värde på 60,7 kronor per aktie (64,8). Vår värdering motsvarar P/E 2023 på 12,3x. Likande företag listade i Norden handlas till P/E 2023 på 12,4x. Hela referensgruppen handlas till P/E 2023 om 17,0x. I skrivande stund handlas aktien till P/E 10,7x våra prognoser 2023.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analysuppdatering Spotlight Group, kv1 2022: Ljuset kan skymtas efter tungt kvartal