Main menu button

Analysuppdatering Spotlight Group, kv3 2022: Ytterligare kostnadsbesparingar att realisera

14 nov 2022

Läs hela analysuppdateringen här:

Analysuppdatering Spotlight Group kv3 2022 14 nov 2022


Analys Spotlight Group

Under kv3 2022 backade Spotlight Groups nettoomsättning med 22,1 procent. Rörelseresultatet kom in på minus 3,4 miljoner kronor, vilket också var i linje med vår förväntan. Likvida medel uppgick per utgången av kvartalet till 35,9 miljoner kronor. Tillsammans med kvarvarande kostnadsbesparingar har bolaget en finansiell uthållighet för att klara av ytterligare ett antal tuffa kvartal. Vi räknar med att lönsamheten är tillbaka kv1 2023. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie till 36,9 kronor (42,6).

Kvartal i linje med förväntan och kassa för fortsatt tuffa tider

Under det gångna kvartalet redovisade Spotlight Group en nettoomsättning på 38,2 miljoner kronor, motsvarande en negativ tillväxt på minus 22,1 procent. Den svaga utvecklingen var dock i linje med vår prognos. Provisionsintäkter för elimineringar var något under vår prognos samtligt som intäkter under verksamhetsgrenen ”Övrigt” vägde upp. Trots netto fem fler noterade företag på Spotlight Stock Market backade verksamhetssegmentets provisionsintäkter med 18,1 procent på årsbasis med fallande handelsvolym. Sedermera genomförde nio kapitaliseringar, som kan jämföras med sex kapitaliseringar samma kvartal föregående år. Sedermeras provisionsintäkter backade ändå med 50,9 procent med en lägre genomsnittlig intäkt per kapitalisering.

Redovisat rörelseresultat landade på minus 3,4 miljoner kronor, vilket kan jämföras med vår prognos på minus 4,9 miljoner kronor. På årsbasis var den totala kostnadsbasen oförändrad. Av VD-ordet framgår dock att en kostnadsbesparing på 50 miljoner kronor på årsbasis väntas kunna vara på plats vid utgången av det fjärde kvartalet. Mot bakgrund av det räknar vi med att det finns ytterligare kvarvarande besparingar att tas om knappt fem miljoner kronor i genomsnitt per kvartal. Med likvida medel per den 30 september 2022 om 35,9 miljoner kronor samt ytterligare kostnadsbesparingar kommer gruppen kunna ta sig igenom ytterligare ett antal svaga kvartal utan att den finansiella ställningen blir alltför påfrestad (så länge inte intäktsutvecklingen drastiskt försämras).

Vändning under första halvåret 2023 men en mer försiktig sådan

Det tuffa marknadsklimatet för tillväxtbolag kvarstår. Vi räknar därför med ett negativt rörelseresultat även i det fjärde kvartalet. Vi har nu också en mer återhållsam tro om när marknadsförhållandena kan vända men modellerar med att tillväxten kommer tillbaka under H1 2023, mycket på grund av lägre jämförelsetal. Under helåret 2023 räknar vi med en tillväxt på 13,5 procent (tidigare analysuppdatering 18,0 procent). Samtidigt är lönsamheten tillbaka redan under det första kvartalet 2023 när kostnadsbesparingsinitiativen har fått full effekt. Under 2023 räknar vi med en rörelsemarginal på 8,3 procent som sedan stiger till 14,0 procent till 2026 (tidigare 8,6 procent respektive 13,9 procent).

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde per aktie om 36,9 kronor (42,6). Nedrevideringen beror på nedjusterade prognoser och något lägre värderingsmultiplar. Vår värdering motsvarar P/E 2023 på 18,9x och P/E 2024 på 12,1x. Hela referensgruppen handlas i median till ett P/E 2023 om 16,8x. I dag handlas Spotlight-aktien till P/E 2023 om 17,9x.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analysuppdatering Spotlight Group, kv3 2022: Ytterligare kostnadsbesparingar att realisera