Main menu button

Analysuppdatering Thinc Jetty, kv2 2022: Starkt första halvår med goda utsikter framåt

1 sep 2022

Läs hela analysuppdateringen här:

Analysuppdatering Thinc Jetty kv 2, 2022


Analys Thinc Jetty

Thinc Jetty-koncernen ökade sina intäkter med 16 procent mer än vi hade förutspått i kv2 2022. Den redovisade vinsten blev dock bara omkring hälften så stor som vår prognos. Utsikterna inför andra halvåret 2022 är ljusa, baserat på vad den tämligen nya företagsgruppen har presterat hittills. Vi ändrar vår riktkurs till 0,91 kronor per aktie i basscenariot (tidigare 0,94 kronor).

Fortsatt intäktstillväxt där Performance utmärkte sig

Thinc Jetty-koncernen redovisade 90,9 miljoner kronor i totala intäkter under kv2 2022, vilket var knappt 16 procent bättre än Carlsquares prognos före rapporten. Det var framförallt affärsområde Performance som gick bra. Rörelseresultatet på ca 1,2 miljoner kronor avvek dock drygt 1 miljon kronor åt det negativa hållet, vilket främst förklaras av högre personalkostnader än vi hade förutspått. Inflationstrycket i media- och reklamsektorn har överlagt varit lägre jämfört med samhället i stort mätt som förändring i konsumentprisindex.

Liksom vid kv1-rapporten ökade även kostnaderna, även om bolaget nu nådde ett positivt såväl rörelseresultat som resultat efter finansnetto för kv2 2022.

Den största ordern under andra kvartalet stod Context Media för som fick ett treårsavtal med ett transportföretag avseende mediebyråuppdrag uppskattningsvis värt 45 miljoner kronor under avtalsperioden.

Tillväxtmål om minst 20 procent omsättnings-ökning per år

Övergripande kvarstår Thinc Jettys tillväxtmål för intäkterna om 20 procent per år. Detta ska uppnås genom en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Koncernen har också börjat ta litet mer betalt för sina tjänster motiverat av att kvaliteten har höjts med flera bolag och kompetenser inblandade. Samtidigt kan administrativa kostnader sparas in när flera bolag adderas till gruppen. På så sätt bedöms koncernens lönsamhet fortsätta att förbättras i långsam men stabil takt.

I Thinc Jetty Collectives förvärvsstrategi ingår att få med de entreprenörer som säljer sina bolag på den fortsatta resan via ett delägande som incitament. Av den anledningen förvärvas normalt Thinc Jetty Collective 51 procent av aktierna i nya bolag, en andel som sedan brukar öka till 70 procent. Antalet bolag till salu förefaller ha ökat under hösten 2022 till följd av den ökade osäkerheten i vår omvärld, men även att Thinc Jetty börjar bli mer välkända som köpare av andra bolag i sektorn.

Ny riktkurs i basscenariot 0,91 kronor per aktie

Genom att kombinera en kassaflödesvärdering med en jämförande multipelvärdering får vi en uppdaterad riktkurs enligt vårt Bas-scenario på 0,91 kronor per aktie. Det kan jämföras med 0,94 kronor per aktie den 30 maj i samband med vår kv1 2022-uppdatering. Skillnaden i motiverad riktkurs kan härledas till högre avkastningskrav (riskfri ränta i kassaflödesvärderingen), reviderade resultatprognoser samt en lägre värdering för jämförbara bolag.

Riktkursen varierar till följd av mer försiktiga respektive optimistiska antaganden från 0,54 kronor per aktie i Bear-scenariot (tidigare 0,60 kronor per aktie) till 1,47 kronor per aktie i Bull-scenariot (tidigare 1,50 kronor per aktie).

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bland annat information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analysuppdatering Thinc Jetty, kv2 2022: Starkt första halvår med goda utsikter framåt