Main menu button

Analysuppdatering Zazz Energy, kv2 2022: Spännande utsikter för grön energiproducent

30 aug 2022

Läs hela analysuppdateringen här:

Analysupdatering Zazz Energy, kv2 2022


Analys Zazz Energy

Under årets första sex månader har Zazz Energy redovisat intäkter på 6,4 miljoner kronor till en bruttomarginal om 52 procent, över vårt antagande för normaliserad bruttomarginal. Bolaget avser nu initiera uppbyggnationen av ny kapacitet under innevarande kvartal – en värdetrigger. Samtidigt höjer vi intäkts- och marginalantaganden. Motiverat värde per aktie är dock oförändrat på 7,5 kronor med en högre riskfri ränta.

Årets första sex månader bevisar modellen

Utfallet för det andra kvartalet överträffade tydligt våra förväntningar vad gäller bruttomarginal. Finansieringskostnaderna sticker ut men lejonparten är av engångskaraktär relaterat till brygglån. Finansiering är dyrt i dessa marknader, speciellt för bolag i tidigt skede, likt Zazz Energy. Dock skall det nämnas att vi anser det som rätt att bolaget betalar upp för att inte gå miste om möjligheter och förlora tid.

Under årets första sex månaderna har Zazz Energy via Zazz Energy S.A. genererat en nettoomsättning på 6,4 miljoner kronor. Det till en bruttomarginal om höga 52 procent. Bruttomarginalen var väl över vårt antagande för normaliserad bruttomarginal på 40 procent. Mot bakgrund av presenterade siffror för årets första sex månader bedömer vi att bolagets affärsmodell kan anses bevisad. En bevisad affär med bra lönsamhet lovar gott för framtiden och kan stärka bolagets förhandlingsposition för finansiering av vidare expansion och värdeskapande.

Högre marginalantaganden med högre total bruttomarginal

Intressant är också att bolaget bedömer att de kommande biooljeanläggningarna har en förväntad årlig intäkt som skall överskrida 20 miljoner kronor, då inkluderat försäljning av värme. Det innebär att förväntan på årlig intäkt från värme är minst fem miljoner kronor. I vår initieringsanalys låg vårt antagande på 3,5 miljoner kronor men har nu höjt till fem miljoner kronor. Med ett större intäktsbidrag från värme stiger den totala bruttomarginalen. Det då produktion av värme är en biprodukt och således inte kräver ytterligare inköp av råvaror. Samtidigt flaggar bolaget upp för stigande investeringsbehov och kostnader i spåren av rådande inflationsläge. Vi har justerat upp investeringsbehovet liksom kostnadsantaganden för drift. Men mot bakgrund av den höga bruttomarginalen under årets första sex månader lämnar vi våra antaganden kring normaliserad bruttomarginal oförändrad på 40 procent. Netto, medför detta en marginalhöjning.

Låg värdering i förhållande till återkommande intäkter

Genom att kombinera en multipelvärdering med en DCF-värdering beräknas ett motiverat värde på 7,5 (7,5) per aktie. Att värderingen inte är upp trots uppjusterade intäkter och marginaler beror på en högre riskfri ränta som sänker DCF-värderingen. Vårt motiverade värde är ändock väl över senaste betalda kurs och vi anser således i att marknaden underskattar sannolikheten att bolaget lyckas finansiera och uppföra de anläggningarna för vilka licenser utnyttjats. Vår värdering motsvarar EV/Sales 2023 på 5,8x och 2,1x 2024. Referensgruppen median för EV/Sales 2023 är 5,9x. En trigger som måste ligga i närtid är att bolaget faktiskt initierar uppbyggnation av ny kapacitet.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson, Fredrik Nilsson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analysuppdatering Zazz Energy, kv2 2022: Spännande utsikter för grön energiproducent