Main menu button

Analysuppdatering Zinzino, kv2 2022: Ljummet kvartal med ljusglimtar

5 sep 2022

Läs hela analysen här:

Analysuppdatering Zinzino, kv2 2022


Zinzino levererade åter ett ljummet kvartal med bra bruttomarginal men ett EBITDA-resultat under vår förväntan. Det finns dock värdefulla ljuspunkter som en stark tillväxt på den viktiga marknaden Centraleuropa. Vidare visar preliminära försäljningssiffror för juli på en stark inledning av tredje kvartalet. Vi har justerat ned våra intäkts- och lönsamhetsprognoser och beräknar ett motiverat värde per aktie till 41,4 kronor (52,8).

Ljummen tillväxt och lönsamhet under vår prognos

Under det andra kvartalet 2022 redovisade Zinzino-koncernen totala intäkter på 329 miljoner kronor. Således var det gångna kvartalet åter ljummet med en tillväxt på 2,2 procent – i linje med våra prognoser. Det är glädjande att Centraleuropa fortsätter växa i rask takt. Vidare har synergier från förvärven av Enhanzz-bolagen börjat realiseras. Det är således inte orimligt att börja spekulera kring fler förvärv för att stärka positionerna på de befintliga marknaderna.

Kvartalets bruttomarginal var 32,0 procent jämfört med vår prognos på 30,0 procent. Det visar att prishöjningen fått bra genomslag. Samtidigt som fler abonnemang kommer genomgå en prishöjning kvarstår en viss osäkerhet kring bruttomarginalen när lager omsätts. Redovisat EBITDA-resultatet kom in på 20,1 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 6,1 procent. Det var en bit under vår prognos på 25,4 miljoner kronor resp. 7,8 procent. Högre externa rörelsekostnader förklarar lejonparten av avvikelsen.

Sänkt målsättning för 2022 men långsiktiga caset kvarstår

Bolaget har justerat ned sin målsättning för året. Med rådande tillväxtinitiativ har kostnadsbasen naturligt kommit upp. Kostnader har givetvis spätts på av inflation samtidigt som tillväxt inte kunnat uppnås som tilltänkt – då bland annat i Baltikum men också i Asien där restriktioner har (och fortsätter) hämmat utvecklingen.

De preliminära försäljningssiffrorna visar dock på en återhämtning i tillväxten i juli uppgick till tio procent. Siffrorna visar att viktiga Centraleuropa fortsätter att växa i hög takt över 20 procent. Det finns även tecken på att Norden kan vara på väg att vända och på sikt åter visa tillväxt. APAC-regionen visade åter upp en stark tillväxt över 50 procent. Det skall heller inte glömmas att bolaget med rådande strategi (att växa genom etablering på nya marknader) har haft en fin historisk utveckling med tillväxt till förbättrad lönsamhet. Det långsiktiga caset är i vår mening fortsatt intakt samtidigt som inflation och Covid-restriktioner ser ut att vara avtagande.

Reviderade prognoser och sänkt motiverat värde

Vi har justerat ned våra intäktsprognoser i det korta perspektivet men har en fortsatt hög tilltro till en återkommande hög tillväxttakt. Vi har även tagit ned vår lönsamhetsprognos för 2022 förhållandevis tydligt. Vi sänker den långsiktiga EBITDA-marginalen till 10,3 procent från tidigare 12,0 procent. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie till 41,4 kronor (52,8) för de kommande 6-12 månaderna.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analysuppdatering Zinzino, kv2 2022: Ljummet kvartal med ljusglimtar