Main menu button

Analysuppdatering Zinzino, kv3 2022: Tilltagande tillväxt och oförtjänt rabatt

21 nov 2022

Läs hela analysuppdateringen här:

Analysuppdatering Zinzino kv3 2022


Analys Zinzino

Under det gångna kvartalet redovisade Zinzino en tilltagande tillväxt och en lönsamhet över förväntan. Centraleuropa fortsätter att driva tillväxten samtidigt som synergier från förvärvet av Enhanzz nu börjar synas. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie till 44,4 kronor (41,4).

Tilltagande tillväxt och lönsamhet över förväntan

Med totala intäkter på 350 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2022 ökade Zinzino på sin tillväxttakt till 11,6 procent, jämfört med 2,2 procent under det andra kvartalet. Vår uppdaterade prognos låg på 346 miljoner kronor och utfallet var således i linje med förväntan. Centraleuropa, som växte med 33,2 procent, fortsätter att driva gruppens totala tillväxt. Samtidigt fortsätter bolagets största delmarknad, Norden, att hämma utvecklingen. Dock framgår det i kvartalsrapporten att aktiviteten tilltar i Nordens samtliga länder med undantag för Finland där riktade insatser görs i form av både digitala och fysiska distributörsevent.

Bruttoresultatet kom in på 111 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 31,7 procent. Vår uppdaterade prognos låg på 30,3 procent och utfallet var således något bättre än väntat. Exkluderat av- och nedskrivningar liksom kostnad sålda varor ökade kostnadsbasen med 27,5 procent, alltså snabbare än intäkterna. EBITDA-resultatet backade således med 37,2 procent till 24,5 miljoner kronor, motsvarande en marginal om 7,3 procent. Vi hade räknat med ett EBITDA-resultat på 20,7 miljoner kronor och en EBITDA-marginal på 6,0 procent. Utfallet var således ändå aningen bättre än väntat.

Goda utsikter med synergier

Som framgår i kvartalsrapporten har synergier från förvärvet av Enhanzz börjat realiseras. Det förvärvade produktutbudet från Enhanzz har lanserats i oktober till Zinzinos samtliga distributörer och på hemsidan. Mot bakgrund av detta, en tilltagande tillväxttakt under det tredje kvartalet och ett fortsatt starkt momentum i Centraleuropa bedömer vi att tillväxtutsikterna är goda, trots rådande makroekonomiska situation. Under 2023 räknar vi med en tillväxt på 12,6 procent. Över hela prognosperioden, 2022–2031, räknar vi med en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 7,4 procent.

Mot bakgrund av utfallet för det tredje kvartalet har vi justerat upp våra lönsamhetsantaganden en aning. Vi räknar nu med en EBITDA-marginal 2022 på 6,6 procent. Över tid räknar vi med att EBITDA-marginalen stiger till 9,7 procent. Bolagets mål är att ha en EBITDA-marginal över nio procent. Vi räknar inte med några förvärv och fler förvärv skapar således potentiell uppsida i våra prognoser.

Höjt motiverat värde med högre lönsamhet

I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie till 44,4 kronor (41,4). Upprevideringen beror i huvudsak på höjda lönsamhetsantaganden. Vår värdering motsvarar en EV/Sales-multipel NTM om 0,9x. Referensgruppens medianvärde är 0,9x. I dag handlas Zinzino-aktien till en EV/Sales NTM på 0,5x – en omotiverad rabatt.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analysuppdatering Zinzino, kv3 2022: Tilltagande tillväxt och oförtjänt rabatt