Main menu button

Analysuppdatering Zinzino, kv4 2022: Vinsttillväxt i korten för 2023

6 mar 2023

Aktieanalys Zinzino

Läs hela analysuppdateringen här:


Under kv4 2022 redovisade Zinzino intäkter i linje med förväntan. Pådrivet av bruttomarginalen var lönsamheten väl över förväntan. Med en stigande bruttomarginal och reducerad personalstyrka bör vinsten kunna växa under 2023. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie till 48,5 kronor (44,4).

Stigande bruttomarginal för andra året i rad

I linje med vår förväntansbild ökade Zinzino intäkterna under kv4 2022 med 7,5% till 429 MSEK. För helåret 2022 uppgick intäkterna till 1 443 MSEK motsvarande en tillväxt på 5,2%. Centraleuropa, följt av Nordamerika samt Syd- och Västeuropa som de främsta tillväxtdrivarna. Samtidigt fortsatte verksamheten i Norden att hålla tillbaka gruppens tillväxt. Även APAC hämmade gruppens tillväxt under helåret. Preliminära försäljningssiffror för februari 2023 visar dock på tillväxt i samtliga 8 geografiska marknader

Bruttoresultatet för kv4 2022 landade på 150 MSEK, motsvarande en marginal om 34,9% – väl över vår prognos om 126 MSEK respektive 31,0%. Trots inflationstryck lyckades Zinzino öka sin bruttomarginal för andra året i rad. För helåret 2022 uppgick bruttomarginalen till 32,3%, en ökning med 1,1 procentenhet jämfört med 2021. Bruttoresultatet räknas ut som intäkter reducerat med kostnad för sålda varor och intäktsdelning med distributörer. Jämfört med andra aktörer med liknande distributionsmodell finns utrymme för Zinzino att vidare reducering av distributörskostnader över tid. Således tror vi att bruttomarginalen kan komma upp ytterligare en aning över tid.

För kv4 var även EBIT-resultatet och vinst per aktie över vår förväntan. Under helåret 2022 ökade kostnader (exkl. dir. kostnader samt av- och nedskrivningar) med 21,9%. Således, trots en stärkt bruttomarginal backade EBIT-resultatet med 25,0% till 87 MSEK under helåret 2022. Dock skall noteras att antalet anställda vid utgången av kv4 2022 kom ned till 207, jämfört med 233 vid utgången av det kv3 2022 och 224 vid utgången av kv4 2021. Det förbättrar lönsamhetsutsikterna.

Tillväxt och marginalexpansion under 2023

För 2023 räknar vi med intäkter på 1 630 MSEK, motsvarande en tillväxt om 13,0%. Det är i den övre delen av bolagets guidade intervall. Under 2023–2025 räknar vi med en genomsnittlig årlig tillväxt på 10,6%. Bolagets mål är en årlig tillväxt över 10%. Givet den maskin som Zinzino fått i rullning på den stora marknaden, Centraleuropa, räknar vi med att denna delmarknad fortsätter vara en framstående tillväxtdrivare. Under 2023 räknar vi med att EBIT-resultatet växer med 30,2% till 113 MSEK, motsvarande en marginal på 8,4%. Den förbättrade lönsamheten kan i huvudsak hänföras till skalbarhet och något bättre bruttomarginal. Fram till 2025 har vi antagit att EBITDA-marginalen till 9,2%. Bolagets mål är att till 2025 öka EBITDA-marginalen till över 9,0%.

Höjt motiverat värde med högre lönsamhet

I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie till 48,5 kronor (44,4). Upprevideringen beror i huvudsak på höjda lönsamhetsantaganden. Vår värdering motsvarar en EV/EBIT-multipel NTM om 13,4x. Referensgruppens medianvärde är 12,4x. I dag handlas Zinzino-aktien till en EV/Sales NTM på 10,6x – en omotiverad rabatt.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analysuppdatering Zinzino, kv4 2022: Vinsttillväxt i korten för 2023