Main menu button

Analysuppdatering Spotlight Group, kv2 2022: Botten kan närma sig

23 aug 2022

Läs hela analysuppdateringen här:

Analysuppdatering Spotlight Group kv2 20222


I ett fortsatt tufft marknadsklimat föll under det andra kvartalet viktiga värdedrivare som handelsvolym och genomsnittlig intäkt per kapitalisering. Detta hämmade också Spotlight Groups intäkter och lönsamhet. Vi sänker intäkts- och lönsamhetsprognoser men anar att en botten för gruppen kan närma sig. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie till 42,6 kronor (60,7).

Några ljuspunkter i ett svagt kvartal för Spotlight Group

Under det gångna kvartalet föll Spotlight Groups nettoomsättning med cirka 33 procent till 36,9 miljoner kronor. Utfallet var tydligt under vår prognos som lades innan vinstvarningen på 46,8 miljoner kronor. De bidragande faktorerna till den negativa tillväxten var ett kraftigt fall i handelsvolymen på Spotlight Stock Market samt ett betydande tapp i den genomsnittliga intäkten per kapitalisering för Sedermera.

Redovisat rörelseresultatet landade på minus 14,1 miljoner kronor – i linje med vinstvarningen den 12 juli. Vår prognos som lades innan denna vinstvarning låg på minus 2,6 miljoner kronor. Kostnadsbilden var i linje med prognos. Således förklaras avvikelsen av lägre intäkter än väntat.

Positivt är dock att de resterande verksamhetsgrenarna utvecklas positivt även om internfaktureringen ökar. På Spotlight Stock Market (SSM) var också IPO-aktiviteten hög, då sett till antalet noteringar. Samtidigt har bolaget flaggat för effektiviseringsåtgärder, den möjliga avyttringen av Gainbridge samt avvecklingen av Impact Attracts. Dessa åtgärder väntas reducera kostnaderna med cirka 35 miljoner kronor i årstakt.

Möjligen har vi sett botten

Under det andra kvartalet 2022 föll den genomsnittliga intäkten per noterat företag på SSM tillbaka till de låga nivåer som redovisades vid intåget av Covid-pandemin. Samma gäller även för den genomsnittliga intäkten per kapitalisering för Sedermera. Samtidigt har de stora aktieindexen återhämtat sig fint sedan början av juli. Även om ett nytt rekordår som 2021 inte lär ligga i korten kan möjligen en botten för Spotlight Group åtminstone vara på väg att närma sig.

Sänkta prognoser och lägre motiverat värde per aktie

Vi har justerat ned våra intäkts- och lönsamhetsprognoser för prognosperioden 2022-2026. För 2022 räknar vi nu med en tydligt negativ tillväxt och ett betydande negativt rörelseresultat. Samtidigt räknar vi med stabilare marknader framöver och att bolaget kan redovisa tillväxt under 2023. Samma år räknar vi även med lönsamhet givet kostnadsbesparingar om cirka 35 miljoner som antas vara realiserade per det första kvartalet 2023. Dock, med vad som kan tolkas som en mer försiktig tillväxtstrategi räknar vi med en CAGR, 2021-2026, om 3,4 procent, ned från tidigare 4,0 procent. Redovisad EBIT-marginal vid utgången av 2026 är nu antagen till 13,9 procent, ned från tidigare cirka 20 procent. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie om 42,6 kronor (60,7). Vår värdering motsvarar P/S 2023 på 1,4x och P/E 2023 på 20,0x. Hela referensgruppen handlas i median till ett P/S 2023 om 2,7x och P/E 2023 om 13,8x.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analysuppdatering Spotlight Group, kv2 2022: Botten kan närma sig