Main menu button
Corporate Bonds

Företagsobligationer

Antalet institutioner som emitterar företagsobligationer har vuxit kraftigt de senaste åren. Marknaden är grovt sett indelat i Investment Grade (lägst BBB-rating) och High Yield (under BBB-rating). Obligationer är löpande skuldebrev som kan struktureras både som subordinerade instrument (kontraktuellt eller strukturellt) eller pari-passu med bankskuld. Till skillnad från banklån är obligationer ett publikt instrument som är fritt överlåtbara. Dessutom löper obligationer vanligtvis utan amortering och har generellt ett mindre omfattande kovenantpaket. Löptiden för en företagsobligation är normalt 3 till 5 år, men både kortare och längre löptider förekommer.

Vad kan Carlsquare hjälpa till med?

Carlsquare erbjudande innefattar bland annat analys, materialproduktion, identifiering av potentiella distributörer, utvärdering av inkomna finansieringsförslag samt koordinering och stöd vid förhandling och slutförandet av transaktionen. Carlsquare assisterar klienten vid etableringen av ett mandatbrev med ett obligationshus vilket inkluderar de viktiga punkterna för finansieringupplägget och på en detaljerad nivå styr projektet. Normalt testar obligationshuset projektet till en krets av investerare som ger ett underlag för en skarp indikation, och därefter underteknas mandatbrevet. Carlsquare agerar oberoende rådgivare och bistår klienten genom hela processen – från uppstart till avslut, projektet tar c:a 6 veckor efter signering av mandatbrevet.