Main menu button

Värderingsutlåtande

Väl genomarbetade värderingar är en förutsättning för goda investeringsbeslut.

King's,Cross,London,Railway,Station,Indoor,Modern,Architecture,Construction,,Contrast

Vi använder vår omfattande bolagsanalysverksamhet jämte värderingskunskaper i övrigt inhämtade från såväl noterade som onoterade marknadsplatser för att förse våra kunder med bra affärsmässiga beslutsunderlag i samband med strategiska frågeställningar som uppkommer samt vid pågående transaktioner.

Genom att göra finansiella, ekonomiska och strategiska överväganden tillsammans med en god känsla för de mest värdedrivande faktorerna i den aktuella företagssektorn, fastställer vi det mest sannolika marknadsvärdet vilket möjliggör bättre beslut. Vi värdesätter vår branschkompetens. Med flera branschspecifika rådgivare och ledande experter erbjuder vi en högkvalitativ rådgivning som tillgodoser dina specifika behov.

Vi gör en omfattande utvärdering av alla aspekter på transaktionsvärdet. Vår kundbas omfattar såväl börsnoterade liksom ägarstyrda företag i många regioner och bolagssektorer.

Vi levererar professionella värderingar för en mängd olika situationer och syften såsom;

 • Förvärv & fusioner
 • Utköp av verksamhet från annan ägare (bolag) samt likvidering
 • Fairness opinion i samband med offentliga bud mm
 • Värdering av tillgångar i samband med årsbokslut
 • Företagslednings utköp av det egna bolaget
 • Utformning av incitamentsprogram för anställda (inklusive optioner, konvertibler etc.)
 • Inlösen av aktier (kopplat till privatpersoners skattemässigt perspektiv)
 • Utköp av noterade bolag för en avnotering
 • Portföljvärdering (investmentbolag)
 • Bedömning av nedskrivningsbehov av goodwill i balansräkningen
 • Värdering kopplad till legala tvister
 • Värderingar i samband med skiljedomsförfarande
 • Optionsvärdering och omräkning

Ladda hem produktblad

Värderingsutlåtande, generell
Värderingsutlåtande, option
Värderingsutlåtande, fastighet

Vänligen kontakta oss för en konkurrenskraftig offert på en värdering av ditt företag.

Markus Augustsson
Markus Augustsson LinkedIn
Head of Equity Research
Bertil Nilsson
Bertil Nilsson LinkedIn
Senior Equity Analyst