Main menu button

Incitamentsprogram

Väl genomarbetade värderingar är en förutsättning för goda investeringsbeslut.

Paris,,France,,May,17:,The,Interior,Of,Opera,De,Paris

Motiv för incitamentsprogram i företag

Vi är specialister på värdering i samband med incitamentsprogram riktad till företagets personal och ledning. Incitament i olika former används av företag för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Men även för att öka de anställdas intresse för företagets verksamhet, inräknat incitament att bidra till företagets resultat. Slutligen att för egen del bli en attraktiv arbetsgivare med ambitiösa och lojala medarbetare.

En korrekt värdering för att undvika negativa skattekonsekvenser

En värdering för att erhålla en korrekt prissättning på aktierna, konvertiblerna eller optionerna är en viktig komponent till ett lyckat incitamentsprogram. Detta för incitamentsprogrammet skall fylla sin funktion som ett framtida värdeskapande för innehavaren. Men också för att minimera risken att personalen kommer att beskattas för en skattepliktig förmån under Inkomst av tjänst. Det kan bli aktuellt om något instrument förvärvats till ett lägre pris än marknadsvärdet. Då anses mellan-skillnaden upp till marknadsvärdet utgöra en skattepliktig förmån. Klassificeras förmånen som Inkomst av tjänst måste även Arbetsgivaren betala arbetsgivaravgift på detta belopp.

Olika typer av incitamentsprogram

Skatteverket delar upp vanligt förekommande incitamentsprogram efter åtta instrument för genomförande av dessa. Nedan följer en sammanfattning av villkor för de fyra vanligaste.

Aktier

 • Nyckelpersonal bli mer involverade i bolagets verksamhet genom ett delägande. Genom att använda aktier som incitament blir de anställda knutna till bolaget och de behöver ofta arbeta i bolaget under lång tid för erbjudas möjlighet att köpa och behålla sina aktier.
 • Reavinst på sålda aktier beskattas normalt i inkomstslaget kapital -> vid en sådan försäljning beskattas den uppkomna reavinsten med 30 procent. Denna regel gäller även vid fåmansföretag där huvudägaren inte är direkt verksam i bolaget.
 • I annat fall beskattas reavinsten på aktier i ett fåmansföretag som Inkomst av tjänst med cirka 57 procent.
 • Vid fåmansföretag får omkostnadsbeloppet vid beräkning av reavinst ökas med 50 procent av löneutrymmet multiplicerat med klyvningsräntan. Detta förutsätter dock att den anställde äger minst 4 procent av aktierna i bolaget.
 • Både möjligheten och risken är högre med aktier jämfört med lön och bonus för den anställde. Men aktieägande fokuserar på ett långsiktig värdeskapande istället för det kortsiktiga årliga resultatet.

Konvertibla skuldebrev

 • Konvertibla skuldebrev utgivna av det aktuella företaget är ett skuldebrev som ger innehavaren en möjlighet att konvertera lånet till aktier i bolaget vid en senare tidpunkt till en förutbestämd konverteringskurs.
 • I praktiken består det konvertibla lånet av en fordran på företaget med en option på toppen. Förutsatt att det underliggande bolaget inte försätts i konkurs får innehavaren i sämsta fall tillbaks det nominella beloppet på det konvertibla lånet vid förfall. De riskerar endast den premie som betalas för optionsdelen i lånet.
 • Försäljning av konvertibla skuldebrev beskattas i inkomstslaget kapital om det är ett publikt bolag eller i fåmansföretag med en huvudägare som inte är aktiv i verksamheten. Beskattning under Inkomst av tjänst blir aktuellt då det handlar om ett fåmansföretag med en huvudägare som är aktiv i verksamheten.

Personaloptioner

 • Personaloptioner innebär att anställda får en rätt att köpa aktier i företaget till ett förutbestämt pris om typiskt sett tre år. Det är därmed, till skillnad mot teckningsoptioner, skattemässigt inte är att betrakta ett värdepapper.
 • Villkor som en fortsatt anställning i bolaget för att de anställda ska få behålla sina personaloptioner är typiska för detta instrument.
 • Detta alternativ innebär ingen investering för den anställde förrän personal-optionerna utnyttjas till att köpa aktier i företaget.
 • Personaloptionerna beskattas först när optioner utnyttjas för att lösa in i aktier. Då gäller antingen Inkomst av Kapital (publika företag eller fåmansföretag med huvudägare som inte är aktiv i verksamheten). I annat fall blir det beskattning under Inkomst av tjänst vid fåmansföretag givet en huvudägare som är aktiv i verksamheten.

Teckningsoptioner

 • Genom att erbjuda teckningsoptioner kan nyckelpersoner knytas till bolaget på lång sikt. Detta genom att de erbjuds en del av det värdeskapande som sker i företaget utan att den som tecknar behöver binda särskilt mycket kapital.
 • Teckningsoptioner ger anställda en rätt att under en tidsperiod köpa aktier i bolaget till ett förutbestämt pris.
 • Då det enbart är en option kan värdet på denna både öka och minska kraftigt beroende på utvecklingen i det underliggande bolaget och dess aktier. Tidsvärdet i optionen minskar ju närmare teckningstidpunkten man kommer.
 • Värdeökning på aktier som har förvärvats via teckningsoptioner beskattas i nästa steg under Inkomstslaget Kapital, såvida inte delar av Fåmansföretagsreglerna är tillämpliga (avsaknad av huvudägare som inte är aktiv i verksamheten) som gör att reavinsten istället ska redovisas undre Inkomst av tjänst.

Har du frågor? Vänligen kontakta vår analyschef Markus Augustsson

Markus Augustsson
Markus Augustsson LinkedIn
Head of Equity Research
Caroline Berglund
Caroline Berglund LinkedIn
Head of Equity Sales