Main menu button

Första Intrycket Alm Equity, kv1 2023: Ett kvartal präglat av låg byggaktivitet

11 maj 2023

I dag offentliggjorde ALM Equity sin rapport för första kvartalet 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot våra prognoser.

  • Intäkter från Fastighetsutvecklings-och entreprenadverksamheterna kom in avsevärt under förväntan, 266 mkr mot vår prognos om 675 mkr. I VD-ordet konstaterar Joakim Alm att transaktionsvolymerna har gått ned med 75 procent samt att antalet byggstarter i Sverige är nere på rekordlåga nivåer.
  • Bruttoresultatet kom in på 13 mkr i kv1 2023 jämfört med vår prognos om 24 mkr. Till följd av de väsentligt lägre intäkterna översteg därmed utfallet för bruttomarginalen på 4,9% vår prognos om 3,5%.
  • Bortsett från nedskrivning av aktier i intressebolag med 8 mkr hamnade finansiella poster i nivå med våra estimat.
  • PwC:s marknadsvärdering av dotter- och intressebolagen summerar sig till 6,7 mdr kr per 31 mars 2023 jämfört med 7,2 mdr kr per 31 december 2022. Här har innehavet i Svenska Nyttobostäder minskat från 1,4 mdr kr till 1,0 mdr kr, medan resterande 100 mkr i värdeminskning är hänfört till Aros Bostad. Börsvärdet på Alm Equitys stamaktier uppgår i skrivande stund drygt 5,2 mdr kr vilken innebär en substansrabatt på 22%.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på ALM Equity inom kort.

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Första Intrycket Alm Equity, kv1 2023: Ett kvartal präglat av låg byggaktivitet