Main menu button

Analys Angler Gaming, kv1 2023: Utfall över vår förväntan

16 maj 2023

I dag offentliggjorde Angler Gaming sin delårsrapport för kv1 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot vår prognos som lades efter kv4 2022.

  • Intäkterna växte med 20,1 procent till 9,4 MEUR. Vår prognos låg på 7,3 MEUR och utfallet var således 29,2 procent över vår förväntan. Intäkterna växer främst till följd av en boost i hold-nivån som ökat från 50,8 procent i kv1 2022 till 59,1 procent i kv1 2023.
  • Bruttomarginalen ökade med 46 procent till 3,3 MEUR, motsvarande en bruttomarginal om 34,6 procent. Vår prognos låg på 1,7 MEUR, motsvarande en bruttomarginal om 23,3 procent.
  • EBITDA-resultatet ökade med 259 procent till 1,5 MEUR, motsvarande en marginal om 16,0 procent. Vår prognos låg på 0,1 MEUR. Således har kostnadsbasen kommit ned mer än vad vi väntat oss.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,0152 euro. Vår prognos var 0,0010 euro.

En uppgång i aktien efter rapporten är motiverat. Samtidigt visar de första 45 dagarna på kv2 2023 att den genomsnittliga nettospelomsättningen per dag är upp med 29 procent , då relativt det andra kvartalet 2022. Styrelsen rekommenderar att utdelning baserat på 2022 års resultat uteblir.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Angler Gaming inom kort.

Läs vår senaste analysuppdatering här.Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Angler Gaming, kv1 2023: Utfall över vår förväntan