Main menu button

Första intrycket Angler Gaming, kv3 2022: Omotiverat tapp efter starkare kvartal än väntat

10 nov 2022

Analys Angler Gaming

I dag offentliggjorde Angler Gaming sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot vår uppdaterade prognos.

  • Intäkterna backade med 16,2 procent till 8,5 miljoner euro. Vår prognos låg på 6,7 miljoner euro och utfallet var således 27 procent bättre än väntat.
  • Bruttomarginalen minskade med 10,8 procentenheter till 24,9 procent. Vår prognos låg på 22,0 procent. Bruttoresultatet om 2,1 miljoner euro var således bättre än vår prognos på 1,5 miljoner euro.
  • EBITDA-resultatet backade med 65 procent till 0,7 miljoner euro, motsvarande en marginal på 8,8 procent. Vår prognos låg på minus 0,3 miljoner euro.
  • Utfallet för periodens resultat före skatt var 0,3 miljoner kronor, jämfört med vår prognos på minus 0,6 miljoner euro. Vinst per aktie uppgick till 0,0038 euro. Vår prognos var minus 0,0086 euro.

Starten på det fjärde kvartalet visar på ett svagt tapp i intäkter om minus 2 procent, relativt samma kvartal föregående år. I vår initieringsanalys publicerad den 19 oktober hade vi räknat med ett intäktstapp under det fjärde kvartalet om 23 procent.

Aktien är i skrivande stund ned cirka 18 procent. Mot bakgrund av utfallet jämfört med våra prognoser och current trading bedöms tappet som överdrivet.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Angler Gaming inom kort. Läs vår initieringsanalys här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Första intrycket Angler Gaming, kv3 2022: Omotiverat tapp efter starkare kvartal än väntat