Main menu button

Första intrycket Boozt, kv1 2021: Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet

7 maj 2021

Den 13 april lämnade Boozt en omvänd vinstvarning och i dag offentliggjordes delårsrapporten för det första kvartalet 2021. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser som lades efter det fjärde kvartalet 2020. Prognoserna inför kv1 2021 nedan är således inte uppdaterade efter den omvända vinstvarningen.

  • Totala nettoomsättningen uppgick till 1 137 miljoner kronor, vilket var drygt 13 procent över vår prognos. Boozt.com var den bidragande faktorn till avvikelsen.
  • Redovisat rörelseresultat upp till 58,3 miljoner kronor. Vår prognos var minus 34 miljoner kronor. Bruttomarginalen var klart bättre än tidigare väntat, 40,3 procent jämfört med 33,2 procent. Både andelen hanteringskostnader och administrationskostnader rör sig i rätt riktning. Andelen marknadsföring av omsättningen var 10,6 procent jämfört med 10,3 procent samma kvartal 2020.
  • Justerat rörelseresultat landade på 68,7 miljoner kronor, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 6,0 procent. Det justerade rörelseresultatet första kvartalet 2020 var minus -61,0 miljoner kronor.
  • Resultatet före skatt om 58,3 miljoner kronor, motsvarande en stark förbättring jämfört med –87,8 miljoner kronor under första kvartalet 2020.
  • Vinst per aktie uppgick till 0,67 kronor. Första kvartalet 2020 var vinst per aktie -1,39 kronor.

Läs vår senaste rapportuppföljning här.

Vi avser att återkomma reviderade prognoser för prognosperioden och en fullständig uppföljning på Boozts kv1 2021-resultat inom kort.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson, Richard Ramanius och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Första intrycket Boozt, kv1 2021: Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet