Main menu button

Första intrycket Boozt, kv2 2021: Lönsamhet under förväntan

13 aug 2021

Analys Boozt

I dag den 13 augusti offentliggjorde Boozt sin delårsrapport för det andra kvartalet 2021. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser.

  • Totala nettoomsättningen uppgick till 1 476 miljoner kronor. Det motsvarar en tillväxt om 20,2 procent. Vår prognos låg på 1 583 miljoner kronor och utfallet var såldes 6,8 procent under förväntan. Avvikelsen är till lejonparten hänförlig till Booztlet.com som inte uppnådde den tillväxttakt som vi räknat med.
  • Bruttomarginalen landade på 39,8 procent jämfört med 41,5 procent samma kvartal föregående år. Vår prognos var 41,0 procent.
  • Redovisat rörelseresultat upp till 80,9 miljoner kronor motsvarande en marginal på 5,5 procent. Det var tydligt under vår prognos på 165,7 miljoner kronor motsvarande en marginal på 10,5 procent. Avvikelsen i lönsamhetsmåtten kan i huvudsak förklaras av lägre omsättning och en lägre bruttomarginal än väntat.
  • Justerat rörelseresultat landade på 100 miljoner kronor, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 6,5 procent. Det justerade rörelseresultatet andra kvartalet 2020 var 141 miljoner kronor motsvarande en justerad marginal på 11,5 procent.
  • Resultatet före skatt blev 77,4 miljoner kronor, jämfört med vår prognos på 162,3 miljoner kronor.
  • Vinst per aktie uppgick till 0,94 kronor. Vår prognos var 1,91

Vi avser att återkomma med reviderade prognoser för vår prognosperiod samt en fullständig analysuppdatering på Boozts kv2 2021-resultat inom kort.

Läs vår senaste rapportuppföljning här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson, Richard Ramanius och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Första intrycket Boozt, kv2 2021: Lönsamhet under förväntan