Main menu button

Första intrycket Boozt, kv3 2021: Bruttomarginal över vår förväntan

9 nov 2021

Analys Boozt

I dag den 9 november offentliggjorde Boozt sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2021. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser.

  • Totala nettoomsättningen uppgick till 1 232 miljoner kronor. Det motsvarar en tillväxt om 31,1 procent, inkluderat förvärvet av Rosemunde. Vår prognos låg på 1 243 miljoner kronor och utfallet var såldes något under vår förväntan.
  • Bruttomarginalen landade på 40,4 procent jämfört med 42,8 procent samma kvartal föregående år. Vår prognos var 36,4 procent.
  • Redovisat rörelseresultat uppgick till 7,4 miljoner kronor motsvarande en marginal på 0,6 procent. Vi hade räknat med ett redovisat rörelseresultat på minus 12 miljoner kronor. Avvikelsen i lönsamhetsmåtten kan i huvudsak förklaras av en högre bruttomarginal än väntat.
  • Justerat rörelseresultat landade på 24,3 miljoner kronor, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 2,0 procent. Vi hade räknat med en justerad rörelsemarginal på 0,6 procent.
  • Resultatet före skatt blev 2,1 miljoner kronor, jämfört med vår prognos på -16 miljoner kronor.
  • Resultat hänförligt till moderbolagets ägare var -2,7 miljoner kronor. Vinst per aktie uppgick därmed till -0,04 kronor. Vår prognos var minus 0,20 kronor.

Läs vår senaste analysuppdatering här.

Vi avser att återkomma med reviderade prognoser för vår prognosperiod samt en fullständig analysuppdatering på Boozts kv3 2021-resultat inom kort.

 


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Första intrycket Boozt, kv3 2021: Bruttomarginal över vår förväntan