Main menu button

Första Intrycket Ecoclime, kv4 2022: Bättre intäktstillväxt än väntat

16 feb 2023

Analys Ecoclime

Nu på morgonen offentliggjorde Ecoclime resultat för fjärde kvartalet 2022.

Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser.

  • Nettoomsättningen på ca 82miljoner kronor i kv4 2022 var 8 procent bättre än våra prognoser. Största ökningen i omsättning kom inte oväntat från affärsområde Smarta Fastigheter som drog igång nya projekt under kv4 2022.
  • Bruttoresultat efter inköp av varor och förnödenheter blev ca 38 miljoner kronor jämfört med vårt estimat på ca 43 miljoner kronor.
  • Övriga externa kostnader och personalkostnader översteg våra prognoser med ca 10 miljoner kronor.
  • Resultat från intressebolag på 8,6 miljoner kronor avser uppskrivning av aktier i intressebolag kopplad till en utställd option.
  • Kraftigt ökade installationer av Evertherm har skett under kv4 2022, medan faktureringen släpar efter. Det innebär att kassaflödet kommer att förbättras under kv1 2023.

Läs vår senaste rapportuppföljning här

Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på Ecoclimes kv4/2022-rapport inom kort.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Första Intrycket Ecoclime, kv4 2022: Bättre intäktstillväxt än väntat