Main menu button

Första Intrycket H&D Wireless, kv2 2022: Rekord-orderingång och säkrad finansering

26 aug 2022

Analys H&D Wireless

Nu på morgonen offentliggjorde H&D Wireless sin rapport för det andra kvartalet 2022. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet samt övriga nyheter i rapporten:

 • Nettoomsättningen på ca 4,2 miljoner kronor kom in 20 procent lägre än vår prognos (5,2 miljoner kronor).
 • Resultat efter finansnetto blev minus 9,7 miljoner kronor, vilket nästan exakt överensstämde med vår prognos om minus 9,6 miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapital uppgick till minus 14,5 miljoner kronor under andra kvartalet 2022. Det negativa kassaflödet vägs i stort sett upp av en nyemission på 5,5 miljoner kronor samt netto upptagna lån om knappt 7,6 miljoner kronor under kv2 2022.
 • Bolaget passerade 20 miljoner kronor i orderbok för första gången i bolagets historia. H&D Wireless har mottagit order på ca 24,5 miljoner kronor under  perioden 1 april-26 augusti 2022. Till det kan läggas ett ramavtal med Atlas Copco om leverans av IoT-moduler till en av företagets produkter värd 25–30 miljoner kronor de närmaste tio åren. Ett samarbetsavtal med Avnet-Silica värt 300–500 miljoner kronor över kommande fem år tecknades i juni. Detta har dock redan annonserats.
 • H&D Wireless har säkerställt finansiering (lån) om 15 miljoner kronor till 1% månatlig ränta för att kunna hantera nuvarande stora beställningsvolymer (bygga varulager etc).Läs vår senaste rapportuppföljning här:https://www.carlsquare.com/sv/analysuppdatering-hd-wireless-kv1-2022-en-stark-orderbok-och-en-extremt-lag-vardering/

   Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på H&D Wireless kv2/2022-rapport inom kort.

  Friskrivning

  Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

  Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

  Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

  Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

  Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

  Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

   

   

Första Intrycket H&D Wireless, kv2 2022: Rekord-orderingång och säkrad finansering