Main menu button

Första Intrycket InCoax, kv2 2022: Lägre intäkter, men bra bruttomarginal

25 aug 2022

Analys InCoax

Idag offentliggjorde InCoax sin rapport för andra kvartalet 2022. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av rapporten. Hänsyn har tagits till bolagets reviderade helårsprognos gällande nettoomsättning på 25 miljoner kronor helåret 2022 som bolaget lämnade den 12 juli.

 

 • Redovisad nettoomsättning på 4,14 miljoner kronor under kv2 var 29% lägre än vårt delårsestimat. Samtidigt blev övriga rörelseintäkter ca 0,5 miljoner kronor högre än vår prognos.
 • InCoax nådde en bruttomarginal i förhållande till nettoomsättningen på 57 procent, som är en mycket bra nivå.
 • Resultatet efter finansnetto om minus 5,08 miljoner kronor blev bättre än vår prognos om minus 7,04 miljoner kronor. Skillnaderna förklaras främst av högre aktiverat arbete på intäktssidan.
 • Under kv2 2022 fick InCoax ytterligare en order värd 3 miljoner kronor från den USA-baserade Fiber-LAN-operatören som bolaget har ingått Master Purchase Agreement med.
 • InCoax ser en möjlighet att få en order (sannolikt av mindre storlek) från Tier1-operatören gällande en bredbandslösning för enfamiljshus i USA.

  Friskrivning

  Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

  Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

  Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

  Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

  Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

  Analytikerna Bertil Nilsson, Fredrik Nilsson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

   

 

Första Intrycket InCoax, kv2 2022: Lägre intäkter, men bra bruttomarginal