Main menu button

Första Intrycket InCoax, kv3 2022: Stororder från Google Fiber förtar svagt kv3-resultat

21 okt 2022

Analys InCoax

Idag på morgonen offentliggjorde InCoax sin rapport för tredje kvartalet 2022. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av rapporten samt pressmeddelanden som bolaget har lämnat tidigare denna vecka.

  • Redovisad nettoomsättning på 1,48 miljoner kronor under kv3 blev 72% lägre än vår prognos.
  • InCoax nådde en bruttomarginal i förhållande till nettoomsättningen på 57 procent, vilket är bra med tanke på de låga intäkterna.
  • Resultatet efter finansnetto om minus 7,78 miljoner kronor blev 15% sämre än vår prognos. Resultatet blev 1 miljon kronor bättre p.g.a. högre aktiverade utvecklingskostnader.
  • InCoax har fått en följorder värd 3,1 miljoner USD (34,7 miljoner SEK) från Google Fiber. Order som var väsentligt större än vi hade förväntat oss, kommer att levereras under resten av 2022 samt under hela 2023. Storordern gör att det svaga kv3 2022-resultatet får en relativt mindre betydelse.
  • Vidare lanserar InCoax två adapterprodukter för hemmanätverk, H101 och H251, under kv4 2022. Detta öppnar upp en ny marknad för försäljning till operatörer i ett segment som väntas växa.
  • En bolagsstämma den 19 oktober godkände en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget ca 50 miljoner kronor före emissionskostnader (maximalt 65 miljoner kronor vid utnyttjad övertilldelningsoption). Kapitaltillskottet är nödvändigt då InCoax kassa minskade från ca 14,0 miljoner kronor per 30 juni 2022 till ca 1,6 miljoner kronor den 30 september 2022.

Läs våra senaste kommentarer och rapportuppföljningar här:

https://carlsquare.com/sv/mrkt-buzz-incoax-stor-order-fran-google-fiber-i-usa/

https://carlsquare.com/sv/analysuppdatering-incoax-kv2-2022-stimulanspaket-okar-aktiviteten-i-usa

Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på InCoax kv3 2022-rapport inom kort.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson, Fredrik Nilsson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Första Intrycket InCoax, kv3 2022: Stororder från Google Fiber förtar svagt kv3-resultat