Main menu button

Första intrycket Midsummer, kv2 2022: Fortsatt stark orderingång men intäkter släpar

31 aug 2022

Analys Midsummer

I dag offentliggjorde Midsummer sin delårsrapport för det andra kvartalet 2022. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultat och avvikelser mot våra prognoser som lades efter det första kvartalet 2022.

  • Med en orderbok på 33 miljoner kronor vid utgången av det första kvartalet kunde intäkter 11,5 miljoner kronor redovisas från affärsområdet Solcellstak under det andra kvartalet. Det motsvarande en tillväxt på 28 procent. Vår prognos låg på 23,1 miljoner kronor och bolaget. Med andra ord har orderboken inte konverterats till intäkter i den takt vi förväntat oss.
  • Affärsområdet Produktionsutrustning redovisade en nettoomsättning på 1,6 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på 48 procent. Med en total orderbok om 53,0 miljoner kronor vid utgången av det första kvartalet hade vi räknat att 23,0 miljoner kronor kunde konverteras till intäkter under det andra kvartalet.
  • Redovisat EBITDA-resultat uppgick till minus 41,8 miljoner kronor. Vår prognos låg på minus 5,5 miljoner kronor. Rörelsekostnader var i linje med våra estimat. Skillnaden kan således i stora drag hänföras till en mindre försäljning än väntat.
  • Redovisat resultat före skatt landade på minus 52,1 miljoner kronor. Vårt estimat var minus cirka 20 miljoner kronor.
  • Periodens kassaflöde landade på minus 77 miljoner kronor. Vår prognos på plus 100 miljoner kronor inkluderade det italienska etableringsstödet. Detta betalas dock ut först efter att projektkostnader redovisas.

Sammanfattningsvis var utfallet för det andra kvartalet kraftigt under våra antaganden. Dock fortsätter orderingången för Solcellstag vara stark och uppgick under det andra kvartalet till 18 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på 34 procent. Den totala orderboken uppgick till 39 miljoner kronor. Det skall bli intressant att se hur mycket av denna som kan konverteras till intäkter under det tredje kvartalet. Fokus ligger fortsatt på satsningen i Italien där uppbyggnationen går enligt plan. Efter att bolaget 50 MW produktionsanläggning är färdigställd är avsikten att driftsätta en 200 MW-anläggning i Sverige. Det långsiktiga målet är att ha en produktionskapacitet om motsvarande 1 000 MW i Europa till år 2030.

Vi avser att återkomma analysuppdatering inom kort. Läs vår senast uppdaterade analys här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson, Fredrik Nilsson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Första intrycket Midsummer, kv2 2022: Fortsatt stark orderingång men intäkter släpar