Main menu button

Första Intrycket Raytelligence, kv2 2022: Lägre intäkter, men resultatet ungefär som väntat

26 aug 2022

Analys Raytelligence

Idag offentliggjorde Raytelligence sin rapport för andra kvartalet 2022. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot våra prognoser samt övriga nyheter.

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet 2022 blev 197 tkr, jämfört med vår prognos om 1,5 miljoner kronor.
  • Resultatet efter finansnetto blev minus 4,02 miljoner kronor, vilket inte var nämnvärt sämre än vår prognos om minus 3,75 miljoner kronor. Det förklaras av att Raytelligence hade lägre kostnader i verksamheten än vad vi hade räknat med.
  • Bolagets kassa var 8,8 miljoner kronor per 30 juni 2022. Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapital blev minus 4,9 miljoner kronor under kv2 2022. Sedan stärktes likviditeten med en nyemission om 11,6 miljoner kronor.
  • Företaget lyfter fram en fortsatt försäljningspotential för EaSenze via Careteq mot marknaderna i USA och Australien. Careteq kan kombinera Careteq med en annan av sina lösningar, SofiHub för ett mer kraftfullt erbjudande.
  • Bolaget lanserade också en industrisensor, Radsenz, vid Hannovermässan i maj. Intresse finns från kunder och bolaget hoppas på leveranser under andra halvåret 2022.
  • Raytelligence utreder möjligheten att förvärva Innowearable AB. Innowearable nådde intäkter på 163 tkr och ett resultat efter finansnetto på ca minus 3,7 miljoner kronor helåret 2021. Förvärvet kommer, om det genomförs, sannolikt att ske via betalning i nyemitterade Raytelligence-aktier.

Läs vår senaste analysuppdatering här.

Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på Raytelligence kv2/2022-rapport inom kort.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson, Fredrik Nilsson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

Första Intrycket Raytelligence, kv2 2022: Lägre intäkter, men resultatet ungefär som väntat