Main menu button

Första intrycket, Raytelligence kv4 2021: Offensivt försäljningsmål för 2022 behålls

25 feb 2022

Idag offentliggjorde Raytelligence sin bokslutsrapport för 2021 inklusive det fjärde kvartalet. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser.

  • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2021 blev 45 tkr, jämfört med vår prognos om 2 miljoner kronor.
  • Resultatet efter finansnetto blev minus 5,50 miljoner kronor i kv4/2021. Det kan jämföras med vår prognos om en förlust på 3,16 miljoner kronor.
  • Som tidigare annonserats har bolaget bytt VD och även försäljningsstrategi mot svenska kommuner- från direktförsäljning (som tagit tid) till framöver via partners. Här är ett antal avtal redan på plats
  • Försäljningen breddas till att även gå mot industrin. Bolagets sensor är sedan tidigare anpassad för sådana miljöer.
  • Avtalet med Zleep Zafe GmbH i Tyskland har sagts upp av Raytelligence, då motparten inte fullgjort sina åtaganden. Tidigare under 2021 tecknade Zleep Zafe en order till ett värde av 4,4 miljoner kronor.
  • Raytelligence mål att sälja 10 000 sensorer under 2022 upprepas. En reservation för att komponentbrist idag gör leveranserna osäkra läggs dock in.

Läs vår senaste analysuppdatering här

Analysuppdatering Kv3,2021

Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på Raytelligence kv4 2021-rapport inom kort.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson, Jonatan Andersson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Första intrycket, Raytelligence kv4 2021: Offensivt försäljningsmål för 2022 behålls