Main menu button

Första Intrycket SBB i Norden, kv4 2022: Bättre intjäningsförmåga än väntat

23 feb 2023

Analys SBB i Norden

Nu på morgonen offentliggjorde SBB i Norden sin rapport för fjärde kvartalet 2022. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot våra prognoser.

  • Hyresintäkterna blev 1850 miljoner kronor, vilket översteg vår prognos med 4 procent. Driftnettot om 1105 miljoner kronor i kv4 2022 var däremot 3% lägre än vårt estimat.
  • Värdeförändringar på SBB:s fastigheter på minus 3590 miljoner kronor var sämre än vår prognos på minus 1300 miljoner kronor. SBB skrev också ned goodwill med 590 miljoner kronor i kv4 2022.
  • Ett realisationsresultat om minus 3202 miljoner kronor avseende avknoppningen Neobo ingår också i kv4 2022-resultat, något som vi inte hade räknat med. Även resultat från återköp av lån blev lägre än vad bolaget hade flaggat för i tidigare pressmeddelande.
  • Det långsiktiga substansvärdet EPRA NRV blev 31,34 kronor per stam-aktie per 31 december 2022. Det kan jämföras med 34,70 kronor i EPRA NRV per stam-aktie per 30 september 2022 justerat för avknoppningen av Neobo.
  • Koncernens intjäningsförmåga på 2,11 kronor per stam-aktie per 31 december 2022 är väsentligt bättre än våra tidigare estimat om 1,66 kronor per aktie.
  • SBB överväger att låta notera Sveafastigheter. Innehavet motsvarar ca 8 miljarder kr av SBB:s substans eller 5,50 kronor per stam-aktie i SBB. Om Sveafastigheter noteras avser SBB att sälja 70% av sitt aktieinnehav. Då skulle SBB frigöra kapital och renodla verksamheten ytterligare mot samhällsfastigheter.

 

Läs vår senaste rapportuppföljning här

 Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på SBB:s rapport för fjärde kvartalet 2022 inom kort.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

Första Intrycket SBB i Norden, kv4 2022: Bättre intjäningsförmåga än väntat