Main menu button

Första intrycket Spotlight Group, kv1 2023: Ränta och finansiella transaktioner tyngde resultatet

8 maj 2023

Analys Spotlight Group

I dag offentliggjorde Spotlight Group sin delårsrapport för det första kvartalet 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser som lades den 27 februari 2023.

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 40,7 miljoner kronor motsvarande en tillväxt på cirka 6 procent. Vår prognos låg på 41,6 miljoner kronor och utfallet var således marginellt under vår förväntan.
  • Summa rörelseintäkter uppgick till 35,4 miljoner kronor motsvarande en negativ tillväxt om -4 procent. Vår prognos låg på 38,0 miljoner kronor och utfallet var således under vår förväntan. Högre räntekostnader och Nettores. av finansiella transaktioner förklarar den växande avvikelsen.
  • Redovisat rörelseresultat uppgick till minus 3,2 miljoner kronor. Vår prognos för redovisat rörelseresultat var minus 0,3 miljoner kronor. Lägre Allmänna administrationskostnader än väntat förklarar differensen. Differensen förklaras av tidigare nämnda räntekostnader och Nettores. av finansiella transaktioner samt något högre Allmänna admin.kostnader.
  • Utfallet för periodens resultat var minus 2,6 miljoner kronor, jämfört med vår prognos på minus 0,3 miljoner kronor. Vinst per aktie uppgick till minus 0,45 kronor. Vår prognos var minus 0,06 kronor.

På årsbasis har antalet noterade företag på Spotlight Stock Market netto ökat med ett bolag. Ändå backade affärssegmentets provisionsintäkter, vilket i huvudsak förklaras av fortsatt tapp i handelsvolym.

Sedermera, Placing Corporate Finance och FinReg Solutions genomförde sex kapitaliseringar, vilket kan jämföras mot fem kapitaliseringar samma kvartal föregående år. Den genomsnittliga intäkten per kapitalisering backade med 8 procent till 1,47 miljoner kronor.

Ledningen menar dock att grunden är lagd för lönsamhet även med lägre handelsvolymer. Totala rörelsekostnader backade på årsbasis med 15,8%.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Spotlight Group inom kort.Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Första intrycket Spotlight Group, kv1 2023: Ränta och finansiella transaktioner tyngde resultatet