Main menu button

Första intrycket Spotlight Group, kv3 2021: Ytterligare ett starkt kvartal jämfört mot våra förväntningar

3 nov 2021

Analys Spotlight Group

I dag offentliggjorde Spotlight Group sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2021. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser som lades efter det andra kvartalet 2021.

  • Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 49,1 miljoner kronor motsvarande en tillväxt på 37,2 procent. Vår prognos låg på 46,7 miljoner kronor. Utfallet var 5,1 procent bättre än våra förväntningar. Lejonparten av avvikelsen är hänförlig till provisionsintäkter, i huvudsak från Spotlight Stock Market och Sedermera.
  • Totala rörelseintäkter uppgick till 45,2 miljoner kronor motsvarande en total tillväxt om 58 procent och en organisk tillväxt på 44 procent. Vår prognos låg på 42,5 miljoner kronor och utfallet var således 6,3 procent bättre än väntat.
  • Redovisat rörelseresultat uppgick till 7,6 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 16,2 procent och en tillväxt på hela 62,7 procent. Vår prognos var 6,6 miljoner kronor motsvarande en prognostiserad marginal på 15,5 procent.
  • Utfallet för periodens resultat var 5,8 miljoner kronor, jämfört med vår prognos på 5,2 miljoner kronor.
  • Vinst per aktie uppgick till 1,11 kronor. Vår prognos var 1,00 kronor.

Sammanfattningsvis är vi imponerade över Spotlight Group som fortsätter växa i snabb takt till förbättrad lönsamhet. I rapporten meddelar bolaget sin förväntansbild om ett resultat under fjärde kvartalet i linje med det första och tredje kvartalet 2021.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Spotlight Group inom kort.

Läs vår senaste rapportuppföljning här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Första intrycket Spotlight Group, kv3 2021: Ytterligare ett starkt kvartal jämfört mot våra förväntningar