Main menu button

Första Intrycket Thinc Jetty, kv2 2022: Fortsatt bra intäktstillväxt

31 aug 2022

Analys Thinc Jetty

Idag på morgonen offentliggjorde Thinc Jetty sin rapport för andra kvartalet 2022. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot våra prognoser.

  • Koncernens intäkter ökade till 91,4 miljoner kronor, vilket översteg vår prognos med ca 16 procent. Särskilt juni var bättre än väntat inräknat att eventindustrin nu har tagit fart igen.
  • Utsikterna för resten av 2022 präglas av tillförsikt, där ledningen är övertygad om att de finansiella målen kommer att kunna uppnås trots orosmoln i omvärlden.
  • Till följd av högre kostnader än väntat blev rörelseresultatet på 1,16 miljoner kronor endast ungefär hälften av vår prognosticerade nivå. Proforma förbättrades dock EBITDA till 6,4 miljoner kronor första halvåret 2022 jämfört med 3,8 miljoner kronor första halvåret 2021.
  • Trots ett positivt finansnetto inkluderande en mindre vinst under resultat från övriga värdepapper och fordringar blev resultat efter finansnetto ca 1,25 miljoner kronor, ca 47 procent lägre än vår prognos före denna rapport.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital och investeringar blev positivt, ca 2,5 miljoner kronor under andra kvartalet 2022.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

 

Första Intrycket Thinc Jetty, kv2 2022: Fortsatt bra intäktstillväxt