Main menu button

Grundanalys Boozt: God tillväxtpotential även efter Covid-19

26 jan 2021

Läs hela analysen här:

Grundanalys Boozt 26 jan 2020


E-handelsföretaget Boozt har haft en stark utveckling i kölvattnet av Covid-19. Boozt har en påvisad förmåga att hålla kundbasen aktiv och med lanseringen av varukategorin heminredning tror vi att bolaget har goda förutsättningar att fortsätta växa även när marknadsförhållandena sakta återgå till ett normalläge.

En framträdande e-handelsaktör i Norden

Boozt (bolaget) är ett teknikdrivet, ledande e-handelsföretag i Norden som agerar återförsäljare av varor och produkter inom mode, skönhet och sport. I oktober 2020 adderades även heminredning som en varukategori. E-handeln bedrivs genom onlinebutikerna Boozt.com och Booztlet.com. De två segmenten kompletterar varande väl och breddar kundgruppen.

Det helautomatiserade hanterings- och lagercentret möjliggör för bolaget att ha en bra nivå på hanteringskostnader i förhållande till försäljningsintäkter. Detta är också en förutsättning för att kunna fortsätta växa till förbättrad lönsamhet. Med en bra geografisk placering av hanterings- och lagercentret skapas också konkurrensfördelar på huvudmarknaden i Norden.

Högt ordervärde underlättar tillväxt och lönsamhetskalkyl

Bolagets sortiment består i huvudsak av välkända varumärken inom segmentet mid-to-premium. Det medför att det genomsnittliga ordervärdet är högt, även jämfört mot den framstående sektorkollegan Zalando. Det höga ordervärdet skapar ett större finansiellt utrymme för marknadsföring under tillväxtfasen. Detta finansiella utrymme kan också konverteras till god avkastning i absoluta tal till aktieägarna när bolaget fokuserar om, från tillväxt till lönsamhet.

Tillväxtmöjligheter och värdering

Den genomsnittliga tillväxttakten har legat på 43,1 procent per år från 2016 till 2019. Vi räknar med en tillväxt om 26,5 procent under 2020 pådrivet av Covid-19. Vi prognostiserar en rörelsemarginal om 6,2 procent. Vidare tror vi tror att bolaget kan upprätthålla en hög tillväxt även de kommande åren, mycket tack vare en god förmåga att hålla den befintliga kundbasen aktiv och en fortsatt förväntad kundtillväxt när e-handelns penetrationsgrad tilltar. Under 2021 prognostiserar vi en tillväxt om 19,5 procent. Heminredning och Booztlet.com driver på tillväxten. Vi tror att lönsamheten kommer falla under 2021, främst orsakat av en lägre bruttomarginal. Men med skalbarhet i verksamheten räknar vi med rörelsemarginalen når 7,2 procent under 2025.

Genom att kombinera en kassaflödesvärdering med en multipelvärdering beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 179 kronor för de kommande 6-12 månaderna.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Grundanalys Boozt: God tillväxtpotential även efter Covid-19