Main menu button

Grundanalys InCoax Networks: Början på ett genombrott i USA

15 apr 2021

Läs hela analysen här.

Grundanalys Incoax 15 apr 2021


Analys Incoax

InCoax har efter några mindre aktiva år gått in i en ny fas med leve ranser till slutkundsabonnenter för flera nordamerikanska fiber/LAN operatörer. En av dessa lade en uppföljningsorder värd 3 miljoner kronor i början av april 2021. Vår uppskattning är att intäkterna från den typen av nätoperatör handlar om ordervärden upp mot 50 miljo ner kronor per operatör. Givet detta är våra intäktsprognoser de närmaste åren inte omöjliga att uppnå för InCoax Networks. Vi kom mer fram till en riktkurs om 6,90 kronor per aktie i Bas-scenariot, motsvarande en kurspotential om 44 procent.

Inledande slutskundsleveranser på jättemarknad

InCoax erbjuder telekomoperatörer och fibernätägare ett snabbt bredband baserad på Moca Access, en industristandard som är mer etablerad i USA jämfört med Europa. Inte helt oväntat ser därför InCoax genombrott nu ut att komma i Nordamerika, där en av två aktiva kunder för omkring en vecka se dan lade en tilläggsorder värd 3 miljoner kronor. Denna operatör har omkring 500 tusen abonnenter. Potentialen är alltså mycket stor där det hela nu av görs av de utvärderingar av systemet och dess implementering som pågår. Dessa operatörskunder tillhör det medelstora segmentet, men har en tillväxt potential genom att de erövrar tidigare kabel-TV-kunder som nya abonnen ter. Det sistnämnda segmentet är också betydligt större i USA jämfört med
Europa.

Potential även i Europa

InCoaxs ursprung och hemmamarknad är Sverige, men här har marknaden redan hunnit konsolideras och mogna med en snabb takt av fiberutbyggnad. Däremot är potentialen mycket stor inte minst i Tyskland och Storbritannien, med en betydligt lägre grad av fiberanslutning. Bolaget marknadsför sig idag gentemot kommunala nätverk i Tyskland med typiskt sett 50 tusen abonnen ter var. Vi bedömer att detta kundsegment passar InCoax lika bra som Fiber/LANs-operatörerna i Nordamerika.

Uppsida i aktien

Givet våra prognoser för intäkter och resultat i InCoax 2021–2025 och med användande av en årlig diskonteringsränta om 18,1 procent kommer vi fram till en riktkurs på 6,90 kronor per aktie i Bas-scenariot, motsvarande en kurs potential om drygt 44 procent. Genom att variera intäkts- och resultatpro gnoserna från 2023 till 2025 kommer vi fram till en riktkurs på 3,68 kronor per aktie i Bear-scenariot och 9,58 kronor per aktie i Bull-scenariot.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson, Jonatan Andersson och Lars Johansen äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Grundanalys InCoax Networks: Början på ett genombrott i USA