Main menu button

Grundanalys SBB i Norden: Stort bestånd och låga räntor lyfter intjäningen

1 jul 2020

Läs hela analysen här: Grundanalys SBB i Norden 2020-07-01


SBB i Norden har expanderat snabbt under de senaste åren. Ledningen har lyft bolagets intjäningsförmåga kraftigt genom att pressa ned räntenivån på bolagets lån samt öka fastigheternas driftnetton. Köpet av Hemfosa har reducerat den operationella risken. På intjäning är SBB låg värderat i förhållande till övriga sektorn.

Transaktionsdrivet bolaget under erfaren ledning

VD Ilija Batljan grundade SBB i Norden (SBB) år 2016. Sedan dess har fastighetsbeståndet expanderat mycket snabbt och värderades per 31 mars 2020 till drygt 80 miljarder kronor. Grunden för detta är ett mycket starkt transaktionsteam.

Låg risk i samhällsfastigheter speglas i låga räntekostnader

Motpartsrisken i samhällsfastigheter är låg då de kommunala eller statliga myndigheternas hyresinbetalningar ytterst garanteras av den svenska staten. Under lågkonjunktur finns en risk för hyressänkningar inom andra segment som hotell, handel och kontor. Däremot är nedsidesrisken i hyror på bostäder och samhällsfastigheter begränsad. SBB är också bra på att förvärva och sedan utveckla eller sälja byggrätter för bostäder. Detta förväntas bidra till koncernens intjäningsförmåga med mellan 500 och 700 miljoner kronor på årsbasis, motsvarande 31-44 öre per aktie efter schablonskatt. För att nå målet behöver byggrätternas värde i genomsnitt öka från 1 400 till 3 500 kronor per kvadratmeter.

SBB har också lyckats sänka räntekostnadsnivåer på bolagets lån väsentligt. Det har i sin tur snabbt ökat bolagets intjäningsförmåga. Nu har bolaget tagit över Hemfosas låneportfölj, där vi och bolaget förväntar oss ytterligare sänkta räntekostnader framöver.

Fortsatt uppsida i aktien

Vi beräknar ett motiverat pris om 30,2 kronor per stamaktie i SBB för de kommande 6-12 månaderna i ett basscenario. Den främsta risken vi ser är att den svenska marknaden för obligationslån inte kommer att fungera lika bra som tidigare, vilket även gjort att ett antal större fastighetstransaktioner skjutits upp. Det har också bidragit till att öka yield-spreadarna mellan fullt uthyrda och vakanta fastigheter sedan mars 2020.

Grundanalys SBB i Norden: Stort bestånd och låga räntor lyfter intjäningen