Main menu button

Initieringsanalys Abera Bioscience: Avancerar med ny vaccinteknologi

5 dec 2022

Läs hela analysen här:

 

Analys Abera Bioscience

Carlsquare Equity Research inleder bevakning av vaccinbolaget Abera Bioscience. Bolagets vaccinteknologi har stor mångsidighet och ger förutsättning för en trovärdig satsning på mångmiljardmarknader som pneumokocker och cancer. Förväntad start av kliniska studier under nästa år är värdedrivande. Vi beräknar ett riskjusterat motiverat värde på cirka 12 SEK per aktie efter antagen utspädning.

Abera kan bli ledande inom ny vaccinteknologi

Abera utvecklar nya teknologier för att framställa såväl vacciner mot allvarliga infektionssjukdomar som individanpassade cancerbehandlingar. Den längst utvecklade teknologin BERA är baserad på bakteriedelar i form av membranvesiklar som bärare av antigen. Angreppsättet är känt sedan tidigare men Abera har utvecklat metoder för tätare uttryck av antigen i syfte att framställa kandidater med bredare och effektivare skydd än konkurrenterna. Teknologin har visat lovande resultat i prekliniska sjukdomsmodeller vid renommerade institutioner som Johns Hopkins.

Siktar på betydande infektionsmarknad

Pneumokocksjukdomar är en av de främsta dödsorsakerna bland barn under fem år och ligger bakom en stor del av antibiotikaanvändningen globalt. Marknaden för pneumokockvacciner är värd omkring sju miljarder USD, det vill säga näst störst efter Covid-19, trots att dagens vacciner inte ger skydd mot alla varianter. Aberas kandidat Ab-01.12 bygger på antigen som är gemensamma för flertalet serotyper vilket ger förutsättningar för bredare skydd än dagens vaccin. Den går därtill snabbt att tillverka och kan därmed potentiellt adressera några av de viktigaste utmaningarna på området. Under sommaren 2022 offentliggjorde läkemedelsjätten GSK ett bud värt minst 2,1 miljarder USD för forskningsbolaget Affinivax, vilket är ett konkret tecken på ett sug efter innovativa projekt inom pneumokocksjukdomar. Abera siktar på att inleda kliniska studier i pneumokocker under 2023. Framsteg i förberedelserna, inklusive en kommande toxstudie, kan ge ett viktigt nyhetsflöde i upptakten inför studiestart.

I början av 2022 tydliggjorde Abera också att teknologin ska breddas till att framställa terapeutiska individanpassade cancervaccin baserade på tumörspecifika neoantigen. Om lovande kombinationsmöjligheter med befintlig immunterapi inom cancer kan påvisas finns det en betydande potential i flera cancersjukdomar.

Steg in i klinik närmar sig

Vi anser att Abera har en imponerande mångsidighet för ett litet forskningsföretag vilket möjliggör för bolaget att sikta på flera stora marknader. Vaccin har även en högre chans till framgång i klinisk utveckling än läkemedel generellt. Investerare har i dagsläget en ljummen inställning till prekliniska bolag, men om och när Abera tar steget in i klinisk utveckling inom det närmaste året kan aktiesentimentet snabbt förbättras. För detta krävs ytterligare finansiering. Kapitalbehovet kan mildras genom möjliga forskningsstöd som historiskt varit viktiga finansieringskällor. Vi beräknar ett riskjusterat motiverat värde på cirka 12 SEK per aktie efter utspädning i ett basscenario då vi räknar med en blockbusterpotential inom pneumokocker. Vi bedömer att vårt motiverade ökar betydligt i ett bullscenario där den inledande kliniska utvecklingen är framgångsrik och stödjer utsikterna för att Ab-01.12 blir ett ledande vaccin.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikern Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Initieringsanalys Abera Bioscience: Avancerar med ny vaccinteknologi