Main menu button

Initieringsanalys Angler Gaming: Ett bet på en turnaround

19 okt 2022

Läs hela analysen här:

Initieringsanalys Angler Gaming 19 okt 2022


Analys Angler Gaming

Efter flera år av tillväxt och lönsamhet väl över sektorkollegorna, har Angler Gaming stött på patrull. Verksamhetens svaga punkter har nu identifierats och åtgärden vidtagits för att få skutan på rätt köl. Samtidigt som osäkerheten fortfarande är hög finns det flera ljusglimtar som visar på att en vändning av intäkter och resultat kan ligga i korten. Carlsquare initierar bevakning av Angler Gaming med motiverat värde per aktie om 5,1 kronor.

Tillbakagång efter tillväxt och lönsamhet utöver det vanliga

Angler Gaming är verksamma inom spel online (gamling) på den globala marknaden. Sedan avknoppningen från Betsson 2012 har bolaget utvecklats mycket starkt och var under en period en av de snabbast växande i sektorn. Den genomsnittliga tillväxttakten under åren 2016-2021 var imponerande 48 procent. Under samma period var den genomsnittliga justerade rörelsemarginalen 28,2 procent. De betydligt större och mer välkända företagen Kindred och Betsson hade under samma period en genomsnittlig rörelsemarginal på 17,1 procent respektive 19,5 procent.

Bolaget erbjuder spelsajter online som drivs på den egenutvecklade spelplattformen. Denna har enligt vår bedömning varit nyckeln till att snabbt kunna etablera sig på nya geografiska marknader. Detta parallellt som bolaget påvisat en utmärkt förmåga att attrahera nya spelare genom effektiv marknadsföring, då i huvudsak via nyttjande av affiliate-nätverk. Sedan det andra kvartalet 2021 har dock både viktiga KPI:er, intäkter och lönsamhet fallit tillbaka. Vår bedömning är att detta i huvudsak är en effekt av lägre avkastning på marknadsföringsverksamheten.

Turn around kan finnas i korten

För att få skutan på rätt köl har flertalet åtgärder vidtagits. Bland annat har bolaget avslutat mindre fördelaktiga affiliate-samarbeten. Organisationen har stärkts upp för att sätta försäljning och direkta kostnader i fokus. Åtgärden förefaller redan ha fått effekt: För den första månaden av det tredje kvartalet kunde bolaget visa tillväxt till förbättrad lönsamhet. Vidare, har Fiebre, bolagets satsning som affiliate-verksamhet i egen regi, börjat generera intäkter.

Samtidigt ser vi att osäkerheten kring verksamheten är hög. Vi tror att det kommer ta tid innan vi kan se ett positivt trendskifte på årsbasis. Därför räknar vi med att bolagets intäkter och lönsamhet vänder under första halvåret 2023 då bolaget i vårt scenario har lyckats arbeta tillbaka en bra avkastningen på sin marknadsföring. Med andra ord har vi förtroende för en egna operatörsverksamheten. Över tid ser vi också ett ökat intäkts- och lönsamhetsbidrag från de nya satsningarna; (i) att erbjuda plattformen som white label-lösning till B2B-kunder och (ii) Fiebre – bolagets satsning inom affiliate marketing i egen regi.

Värdering

Genom att kombinera en DCF-värdering med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde per aktie till 5,1 kronor. Vår värdering motsvarar en EV/Sales 2023 om 1,1x. Det kan jämföras mot referensgruppen vars medianvärde för EV/Sales 2023 är 1,3x. Idag handlas aktien till en EV/Sales 2023 om 0,9x. Siffror om tillväxt med förbättrad lönsamhet pådriven av en stärkt bruttomarginal är en bra indikator på att en trendvändning som reducerar osäkerhet och skapar uppsida i vår värdering.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Initieringsanalys Angler Gaming: Ett bet på en turnaround