Main menu button

Analys Enrad: Vinst runt hörnet med naturliga köldmedier

21 dec 2023

Läs hela analysen på länken nedan:


Enrad utvecklar, producerar och säljer kylaggregat och värmepumpar för drift med naturliga köldmedier. Enligt ett EU direktiv skall en omställning från syntetiska till naturliga köldmedier vara genomförd vid utgången av 2030 på grund av höga CO2 utsläpp. Syntetiska köldmedium står för 63% av utsläppen av PFAS. ECHA arbetar med ett förslag om förbud av 10 000 olika PFAS-ämnen. Allt detta bedöms vara drivande faktorer för omställning till naturliga köldmedier och tillväxt för Enrad. Tidigare i höst fick bolaget en stororder med ett värde på 14 MSEK. Med intäkter runt 27 MSEK per år nås break-even och lönsamhet väntas för 2024. Carlsquare inleder bevakning av Enrad med ett motiverat värde per aktie om 5,3 SEK för de kommande 6–12 månaderna.

Omställning mot naturliga köldmedier driver tillväxten

Enrads kylaggregat samt värmepumpar är utvecklade för naturliga köldmedier, R290, R1270 och R600a. De marknadsdominerande maskinerna som drivs med syntetiska köldmedier kommer att fasas ut fram till 2030 i enlighet med direktiv från EU. Men branschen är konservativ och konkurrenterna säljer fortfarande i huvudsak kylmaskiner för drift med syntetiska köldmedier. En beställning från DNV i Norge med ett ordervärde på 14 MSEK påvisar att kunder börjar efterfråga Enrads produkter.

Enrad grundades 2008. VD, Andreas Bäckäng, kom in 2016 för att få fart på bolaget som då enbart bestod av de två grundarna. Sedan dess har ledningen förbättrat och marknadsanpassat företagets produkter: I dag byggs bolagets maskiner med standardkomponenter från globala leverantörer, för att hålla nere prisnivån och kunna sälja till många länder då man säkrat eftermarknaden för kunderna. Produktionskapaciteten vid fabriken i Borås motsvarar årliga intäkter om ca 75 MSEK.

Positivt EBITDA-resultat redan i 2024

2023 räknar vi med en nettoomsättning på 25 MSEK till ett EBITDA-resultat om minus 0,8 MSEK. Vi estimerar en nettoomsättning på 33 MSEK i 2024, motsvarande en tillväxt på 29%. Samma år prognostiserar vi ett positivt EBITDA-resultat om 2,6 MSEK, vilket ger en marginal på 7,9%. För de tre kommande åren, 2024–2026, räknar vi med en genomsnittlig årlig tillväxt på 58% pådrivet av omställningen till naturliga köldmedier. Med god skalbarhet modellerar vi med att EBITDA-marginalen stiger till ca 23% 2026. Branschkollegornas EBITDA-marginaler brukar ligga omkring 15%. Enrads antagna marginal överstiger således sektorkollegorna, vilket förklaras av den högre bruttomarginalen. Över tid räknar vi med att Enrad marginalmässigt närmar sig sektorkollegorna.

Motiverat värde om 5,3 SEK per aktie

Genom att kombinera en DCF-modell med en jämförelsevärdering beräknas ett motiverat värde per aktie om 5,3 SEK i ett basscenario. Det motsvarar en EV/Sales-multipel 2025 om 2,3x och EV/EBITDA-multipel 2025 på 13,5x. Referensgruppen handlas till ett medianvärde för EV/Sales 2024 på 2,2x och EV/EBITDA 2024 om 13,7x. I skrivande stund värderas aktien till 9,5x vår EBITDA-prognos 2025.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Enrad: Vinst runt hörnet med naturliga köldmedier