Main menu button

Initieringsanalys Nosa Plugs: Pluggar igen ett hål i marknaden

28 aug 2023

Läs hela analysen här:


Analys Nosa Plugs

Nosa Plugs AB är ett medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer nasala inandningsprodukter. NOSA klev in på den svenska börsen genom en omvänd fusion under första kvartalet 2023. Med en mångsidig kundbas och den kommande lanseringen av plugs för luktträning ser vi en betydande potential i Nosa Plugs. Carlsquare Equity Research initierar bevakning och uppskattar ett motiverat aktievärde på 1,2 SEK.

Stark organisk tillväxt med etablerade produkter

Nosa Plugs har lagt en solid grund sedan lanseringen av sin första produkt 2015. NOSA mentolpluggarna är diskreta näspluggar som eliminerar dålig lukt utan att kompromissa på andningsförmågan. Genom en unikt designad lamellstruktur frigörs en fräsch mentoldoft långsamt under upp till 8 timmar. Med många återkommande kunder har NOSA utökat sin försäljningsräckvidd geografiskt till att täcka stora delar av Europa samt Nordamerika. NOSA-filterpluggarna för människor som lider av luftburna allergier och föroreningar stoppar pollen, husdjursmjäll, hår och damm från att komma in i näsan.

Denna teknik utvecklades ytterligare med introduktionen av NOSA microbial control pluggar för att inaktivera virus och bakterier. De kan till exempel blockera covid-19 från att komma in i kroppen genom nässlemhinnan. Tack vare sin lamellstruktur inaktiverar och dödar pluggarna effektivt virus och bakterier utan att påverka andningskvaliteten. NOSA microbial control säljs till kunder och företag i Europa. Sedan lanseringen av sin första produkt har NOSA vuxit genom partnerskap via distributörer med en stark organisk tillväxt, i genomsnitt en med en CAGR på 56 %.

Stor potential i nya marknader med produkter i pipeline

Baserat på den patenterade egenutvecklade teknologin som är grunden för NOSA-pluggarna, går företaget in på nya marknader genom utvecklingen av NOSA-luktträning. Luktbrist, t.ex. efter en covid-19-infektion, beräknas drabba cirka 20 % av världens befolkning. Det finns dock för närvarande inga godkända medicintekniska produkter för indikationen. För NOSA representerar detta en stor möjlighet att vara först och eventuellt lägga grunden för vidare utveckling mot ett annat medicinskt användningsfall, t.ex. Parkinsons sjukdom.

Attraktiv värdering blir belyst av starkt andra kvartal

Vi beräknar ett DCF-värde genom att prognostisera försäljningen av de befintliga och annonserade produktlinjerna av mentol-, antimikrobiella, filter- och luktträningspluggar. Vi beräknar att Nosa Plugs bör vara EBITDA-positiv 2025, med produkt för luktträning som snabbt tar fart. Vi förväntar oss att bruttomarginalen förblir relativt stabil på ett genomsnitt om 66,7 %, med en genomsnittlig EBITDA-marginal på 14,5 % efter de nått breakeven. Vi ser stor potential i både försäljning och marginal då doftträningspluggarna är förstklassiga produkter med stor potential, speciellt i USA. Dessutom bör geografiska expansioner till nya geografiska områden, som Japan, säkra en långsiktig försäljning.

Vi räknar med en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 34,5% under vår prognosperiod, vilket ger ett uppskattat aktievärde på 1,2 kronor efter full utspädning, eller en uppsida på 34%. Detta stiger till 1,6 kronor i ett optimistiskt bullscenario, och går ner till 0,6 i ett pessimistiskt bearscenario.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Herman Kuntscher och Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Initieringsanalys Nosa Plugs: Pluggar igen ett hål i marknaden