Main menu button

Initieringsanalys Risk Intelligence: Accelererad tillväxt, skalbarhet och lönsamhet

7 dec 2021

Läs hela initieringsanalysen här:

Initieringsanalys Risk Intelligence, 7 dec 2021


Risk Intelligence är en väletablerad leverantör av säkerhetsunderrättelser till sjöfarten samt olja- och gasindustrin. Den genomsnittliga tillväxten under de senaste två åren har varit 18,8 procent. Nyligen lades applikationen LandRisk Logistics till produktportföljen. En framgångsrik lansering kommer att ta tillväxttakten till ännu högre nivåer. Den kommer också att förbättra den genomsnittliga intäkten per kund, vilket gör det möjligt för företaget att dra nytta av skalbarheten och nå lönsamhet. I vårt basscenario beräknar vi ett verkligt värde per aktie på 11,7 danska kronor.

Väletablerad leverantör av risksystem utökar sin potential

Risk Intelligence är ett säkerhets- och riskföretag som via sitt risksystem tillhandahåller bearbetad, analyserad och handlingsbar riskinformation med tillhörande rådgivningstjänster. Bolaget är en väletablerad leverantör till sjöfarts- samt olja- och gasindustrin. Kunder använder systemet för att hantera risker som sjöröveri eller terrorism vid planering eller genomförandet av verksamhet till havs. Bland de nuvarande kunderna finns välkända namn som Maersk och US Navy. De många referenskunderna och de få avslutade kontrakt påvisar styrkan i erbjudandet och företagets förmågor.

I augusti 2021 lanserades applikationen LandRisk Logistics. Applikationen täcker risksituationen längs vägar, parkeringsplatser, städer och utsatta områden. Målkunderna är således företag som transporterar gods och varor på vägar. Initiativet ökar marknadspotentialen väsentligt, uppskattningsvis med faktor 40x. Sony är första kunden.

God historisk tillväxt som ska tas till nästa nivå

Bolaget har flera intäktsströmmar, varav den största kommer från återkommande systemintäkter med långa kontrakt och hög skalbarhet. Den genomsnittliga tillväxttakten har sedan 2008 varit 20 procent. Den historiska tillväxten har drivits på av en växande kundbas och merförsäljning av ny funktionalitet samt fler användarlicenser som i sin tur höjt den genomsnittlig intäkten per kund.

Framöver förväntar vi oss att den maritima lösningen kommer att fortsätta växa i en takt över tio procent per år. Vi förväntar oss dock att den nya applikationen LandRisk Logistics kommer att vara den huvudsakliga faktorn som kan ta tillväxttakten till en ännu högre nivå. LandRisk Logistics har ett högre pris än sjöfartslösningen. Mot bakgrund av den förväntade tillväxten för applikationen kommer den genomsnittliga intäkten per kund naturligt förflyttas uppåt. Detta bör i sin tur göra det möjligt för företaget att dra nytta av skalbarheten i systemet och över tid nå lönsamhet. Större nyttjande av artificiell intelligens kommer också att öka effektiviteten ytterligare.

Låg värdering jämfört med tillväxtpotential och referensgrupp.

I vårt basscenario modellerar vi med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 35,0 procent under den prognostiserade perioden 2021-2026. År 2026 uppnås en EBITDA-marginal på 35,8 procent. Detta kan jämföras med referensgruppen med en förväntad median EBITDA-marginal på 42,4 procent år 2021. Vi beräknar ett motiverat värde per aktie på 11,7 danska kronor efter full finansiering och utspädning. Vår värdering motsvarar en EV/Sales multipel 2022 på 7,0x. Referensgruppen handlas till 10,7x. Rabatten motiveras av skillnader och lönsamhetsutsikter med tanke på storleksskillnaderna.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson, Jonatan Andersson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Initieringsanalys Risk Intelligence: Accelererad tillväxt, skalbarhet och lönsamhet