Main menu button

Analys Alm Equity: Försäljning i Klövern frigör likviditet

4 jul 2023

 


Alm Equity säljer tillsammans med Corem och Broskeppet Bostad 51 procent av aktierna i Klövern till Nrep för ca 2,5 miljarder kr. Den nya huvudägaren, Nrep, åtar sig att över tid investera 4 miljarder kr i Klövern via riktade nyemissioner. Den första av nyemissioner genomförs i augusti 2023, samtidigt som aktieöverlåtelsen, så att Nrep blir ägare till 65 procent av aktierna i Klövern efter att ha tillfört 1 miljard kr i en riktad nyemission.

För Alm Equitys del innebär det att bolagets ägande i Klövern minskar från ca 46 procent före dessa transaktioner (inklusive den riktade nyemissionen) till ca 16 procent efter att dessa har genomförts. Alm Equity kommer att redovisa en negativ resultateffekt på ca 900 miljoner kr i kv2 2023-rapporten den 20 juli. Eftersom Klövern inte kommer att börsnoteras reglerar Alm Equity samtidigt skulder till investerare som tillfört projekt till Klövern. Dessa regleringar uppgår totalt till 170 miljoner kr, varav 118 mkr sker i form av en nyemission i Alm Equity. En del av likviden som Alm Equity erhåller för aktierna i Klövern kommer bolaget att använda för att lösa skulder på 700 miljoner kr.

I vår analysuppdatering efter Alm Equitys kv1 2023-rapport den 15 maj beräknade vi marknadsvärdet av bolagets 46 procentiga-innehav i Klövern till 2160 miljoner kr i Bear-scenariot samt till 3100 miljoner kr i Bas- och Bull-scenariot.

Vi beräknar summan av försäljningslikviden för Alm Equitys aktier i Klövern (ca 1150 miljoner kr) samt ca 16 procent av Klöverns substansvärde efter den riktade nyemissionen (ca 1450 miljoner kr) till ca 2600 miljoner kr. Det är ca 500 miljoner kr lägre än vårt Base Case-scenario från 15 maj 2023. Vår riktkurs för Alm Equitys stamaktie minskar, allt annat lika, från 551 kr till 504 kr som en följd av dessa transaktioner i Klövern. Men Stockholmsbörsen mottog nyheten om försäljning positivt såväl för Corems som Alm Equitys vidkommande. Båda bolagen frigör likviditet genom försäljning av aktierna i Klövern och det är positivt mot bakgrund av stigande räntekostnader på lån som nu kan amorteras. Liksom vi tidigare kommenterat får Klövern nu en kapitalstark ägare som kan se till att bolaget kan utveckla hela sin portfölj med 24 000 bostadsbyggrätter.

Läs vår senaste analysuppdatering här

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

Analys Alm Equity: Försäljning i Klövern frigör likviditet