Main menu button

Mrkt BUZZ ALM Equity: Ny ägare i Klövern och tilltänkta nyemissioner

6 apr 2023

Analys ALM Equity


ALM Equity, Corem Property Group och Broskeppet Bostad, som tillsammans äger bostadsbolaget Klövern, har tidigare under veckan lämnat en avsiktsförklaring att ta in en ny internationell ägare till Klövern. Den nya investeraren kommer att förvärva 25% av aktierna i intressebolaget till ett värde av cirka 1 350 mkr.

Därtill avser den nya ägaren att investera upp till 3 000 mkr i Klövern genom nyemissioner för att finansiera planerade bostadsutvecklingsprojekt. Enligt ALM Equity och Corem Property Group innebär de aviserade riktade nyemissionerna att den nya ägaren kommer att äga drygt 51% av aktierna i Klövern. Än har de tre nuvarande ägarna, Corem med en befintlig andel om 49%, ALM Equity med en andel om 47%, samt Broskeppet Bostad med en andel om 4%, inte kommunicerat hur mycket av deras respektive andelar som kommer säljas av.

Kapitalinjektion inte helt oväntad

Nyemissioner har blivit temat under det senaste kvartalet för svenska fastighetsbolag som har behövt vidta åtgärder för att återbetala dyra skulder i det nya ränteklimatet. Samtidigt vittnar bostadsutvecklare om att både projektrelaterade finansieringskostnader och inflationstryck har lett till att projektaktiviteten i sektorn har avstannat. Det svårare marknadsläget reflekteras också till viss del i rapporterade värdeminskningar bland bostadsutvecklare som behöver värdera sina bestånd med högre kalkylräntor och förskjutna projektstarter.

Ägare kommer in på lägre värdering än senast rapporterat värde, vi behåller estimat för nu

Sedan JV-bildandet av Klövern i april 2022 har projektaktiviteten i bolaget varit låg av förklarliga skäl, trots en attraktiv byggrättsportfölj inom Stockholmregionen. Den nya ägaren som förvärvar cirka 25% av Klövern för 1 350 SEKm kommer in på en värdering om 5 400 miljoner kronor, vilket är cirka 32% lägre än det senaste rapporterade substansvärdet för Klövern (ALMs kv4 2022-rapport).

Vår bedömning av affären är att den nya ägaren kommer in på mycket attraktiva nivåer med tanke på Klöverns starka byggrättsportfölj, samtidigt som Klöverns förutsättningar att skapa aktieägarvärde förbättras kraftigt av de tilltänkta nyemissionerna.

Carlsquare publicerade den senaste uppdateringen av ALM Equity 28 februari. Läs den senaste analysuppdateringen här.

 


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Fredrik Nilsson och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ ALM Equity: Ny ägare i Klövern och tilltänkta nyemissioner