Main menu button

Mrkt BUZZ Arctic Minerals: Ökat värde för Bidjovagge

16 dec 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Arctic Minerals, 16 dec 2021


Arctic Minerals har uppdaterat mineralfyndighetsvärdena för bolagets gruvprojekt Bidjovagge i Norge. Den uppskattade utvinningsbara mängden guld har ökat med 22 percent, samtidigt som kopparfyndigheterna är 28 procent större än 2012.

Vid vår senaste analysuppdatering av Arctic Minerals den 13 september 2021 värderade vi Bidjovagge till 58,7 miljoner kronor. Bidjovagge är bolagets näst mest värdefulla mineraltillgång efter Peräpohja i Finland. Vårt uppskattade substansvärde tillika riktkurs för Arctic Minerals uppgick till 1,06 kronor per aktie den 13 september 2021.

Guld- och kopparpriserna är 2 procent lägre idag jämfört med 13 september. Under motsvarande period har USD/SEK stärkts från 8,63 till 9,07. Vi hade något högre kvalitetsgrader för guld och koppar i Bidjovagge i vår tidigare substansvärdeberäkning, men väsentligt lägre volymantaganden. Med hänsyn till dessa faktorer har vi uppdaterat vårt bedömda substansvärde i Arctic Minerals till 1,19 kronor/aktie enligt sammanställningen nedan.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ Arctic Minerals: Ökat värde för Bidjovagge