Main menu button

Mrkt BUZZ: Bidens infrastrukturpaket gynnar InCoax

9 nov 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ InCoax 9 Nov 2021


I fredags 5 november antog USAs representanthus slutligen president Bidens föreslagna infrastrukturpaket. USAs senat hade godkänt det redan 10 augusti. Infrastrukturpaketet innehåller bland annat satsningar om 550 miljarder USD i ny finansiering av vägar, broar, järnvägar, dricksvatten (vatten- och avloppsledningar), bredband samt klimat-relaterad infrastruktur. Av detta anslås 65 miljarder USD till bredbandsinvesteringar.

President Biden har motiverat satsningar på bredband med att USA ligger efter på detta teknikområde samt att minst 14,5 miljoner amerikaner saknar tillgång till internet av acceptabel kvalitet. En del av de 65 miljarder USD ska användas för att subventionera och därmed göra det möjligt även för fattigare hushåll i USA att abonnera på bredband.

InCoax erbjuder telekomoperatörer och fibernätägare ett snabbt bredband baserat på Moca Access, en industri-standard som är mer etablerad i USA än i Europa. InCoax levererar idag till två nordamerikanska fiber/LAN-operatörer. Dessa bolag erövrar typiskt sett tidigare kabel-TV-kunder och växer huvudsakligen på så sätt. InCoax bör därmed komma att gynnas av de investeringar i ny och förbättrad samt mer prisvärd bredbandskapacitet som nu kommer att genomföras i USA.

Som synes av nedanstående kursgraf har InCoax-aktien inte utvecklats särskilt mycket på senare tid. Detta kan alltså vara ett utmärkt tillfälle för den som är intresserad att köpa aktien. Möjlighet till nya beställningar från bolagets kunder bedöms ha ökat som en följd av att Bidens infrastrukturpaket nu har godkänts av USAs kongress.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

Mrkt BUZZ: Bidens infrastrukturpaket gynnar InCoax