Main menu button

Mrkt BUZZ Boozt: Omvänd VV och högre guidning

15 apr 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Boozt 15 april 2021


Boozt lämnade nyligen en omvänd vinstvarning för det första kvartalet 2021. Bolagets nettoomsättning förväntas växa med 47—49 procent med en justerad rörelsemarginal omkring 6 procent. Tillväxten motsvarar en nettoomsättning i spannet 1 126–1 141 miljoner kronor med ett justerat rörelseresultat omkring 68 miljoner kronor. Den starka utvecklingen drivs av en stark tillväxt inom både Boozt och Booztlet med en förbättrad bruttomarginal och god kostnadskontroll. Detta kan jämföras med våra prognoser om en nettoomsättningstillväxt för det första kvartalet om 1 004 miljoner kronor med negativt redovisad rörelseresultat om 34 miljoner kronor. Således ser det ut som om Boozt överträffar våra redan högt ställda förväntningar till en klart högre lönsamhet.

Vidare höjer bolaget sin guidning för helåret 2021. Nettoomsättningstillväxten spås nu bli mellan 25–30 procent med en justerad rörelsemarginal norr om 5,5 procent, tidigare prognoser låg på en tillväxt om 20–25 procent med en justerad rörelsemarginal strax över 5 procent. Våra prognoser för 2021 är förnärvarande under bolagets egna prognoser och kommer ses över efter gårdagens nyheter. Den uppjusterade guidningen indikerar att bolaget har stark tilltro till förmågan att bibehålla den delen av kundbasen som anslut i spåren av Covid-19. Att bolaget tycks attrahera allt fler konsumenter, expandera sitt produkterbjudande och dessutom genomföra denna tillväxtresa under förbättrad lönsamhet är inspirerande att bevittna och motiverar en hög värdering.

Stark kursreaktion – Prognosjusteringar i korten

Den omvända vinstvarningen i kombination med den högre guidningen fick aktien att stänga upp över 12 procent till 218,2 kronor per aktie under gårdagens handel. Det är också den högsta nivån aktien har stått i historiskt. Nyheter motiverar troligen justeringar i våra tidigare prognoser för Boozt, både vad gäller bolagets förväntade tillväxt samt underliggande lönsamhet under innevarande år. Rapporten släpps i sin helhet den 7 maj och vi avser att komma med en uppdaterad analys kort därefter.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson, Richard Ramanius och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ Boozt: Omvänd VV och högre guidning