Main menu button

Mrkt BUZZ: Bra likviditet på Spotlight

9 mar 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Spotlight Group 9 mars 2021


Vid utgången av 2020 hade antalet listade företag på Spotlight Stock Market backat till 164 stycken jämfört med 178 stycken vid utgången av 2019. Sedan dess har antalet backat ytterligare med några bolag. Detta är givetvis ett problem som Spotlight måste få ordning på.

En viktig aspekt är likviditeten på en specifik handelsplats. En likvid tillgång har en lägre risk i förhållande till en illikvid tillgång. Det förklaras bland annat av att det är lättare för en investerare att både ta en position och gå ur en position utan att behöva flytta priset i marknaden. Med detta sagt är det heller inte ovanligt att ett marknadspris för en likvid tillgång bättre avspelar sitt motiverade värde än en illikvid tillgång.

Baserat på data från Refinitiv Eikon har vi studerat likviditeten på Spotlight Stock Market. Det har gjorts genom att dividera aktieomsättningen (volym x pris) under 2020 med det genomsnittliga marknadsvärdet under samma period – låt oss kalla det för omsättningshastighet. Denna beräkning är gjord för samtliga aktier (där data finns tillgänglig). Vi har sedan låtit likviditeten på marknadsplatsen som helhet representeras av genomsnittet, bortrensat för extremvärden (2,5 standardavvikelser). Vidare har vi gjort samma övning för alla bolag listade på någon av de tre MTF:erna i Sverige.

Som framgår i grafen nedan var likviditeten på Spotlight Stock Market bättre än referensgruppen – alltså genomsnittet för alla företag listade på en MTF i Sverige bortrensat för extremvärden under 2020. Över åren 2016 till 2020 ligger också den genomsnittliga omsättningshastigheten cirka 13 procent högre på Spotlight Stock Market jämfört med referensgruppen.

Detta innebär att det från ett likviditetsperspektiv kan vara fördelaktigt att vara listat på Spotlight Stock Market. Även om det endast är en av flera parametrar så kan den hjälpa bolaget att vända den fallande trenden i antalet listade bolag.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ: Bra likviditet på Spotlight