Main menu button

Mrkt BUZZ Ecoclime: Höjd riktkurs till 20 kr/aktie efter stort förvärv

14 jan 2022

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Ecoclime 14 Jan 2022


Ecoclime förvärvar Miljöbelysning Sweden AB per 1 februari 2022 för enligt vår bedömning cirka 34 miljoner kronor, varav drygt 21 miljoner kronor betalas kontant och resten genom nyemitterade aktier i Ecoclime riktade till säljarna av bolaget. Genom förvärvet förbättras nyckeltalen för Ecoclime-aktien väsentligt. Koncernens samlade omsättning ökar till cirka 220 miljoner kronor proforma på 2021 års siffror och till cirka 290 miljoner kronor räknat från 1 februari 2022 (inklusive bedömd organisk tillväxt under kommande tolv månader).

Miljöbelysning utvecklar och tillhandahåller elprodukter och mjukvara som ger ett effektivare energiutnyttjande i fastighetsbranschen med minskad klimatpåverkan. Det förvärvade bolaget har skaffat sig en stark ställning på den svenska bostadsrättsmarknaden med modulära LED-belysningar och kompatibla elbilsladdare. Bolaget har över 4000 kunder och är i stort sett rikstäckande i Sverige. Miljöbelysning har vuxit från 13 miljoner kronor i omsättning 2017 till 70 miljoner kronor 2021.

Rimligen borde detta ge Ecoclime möjligheter att i ökad utsträckning kunna sälja sina energibesparingslösningar till bostadsrättsföreningar, speciellt i samband med renoverings- och nyproduktion.

Nedan visas våra beräkningar av effekten av förvärvet på Ecoclimes intjäningsförmåga och värderingsnyckeltal. Som synes förbättras samtliga nyckeltal väsentligt som en följd av förvärvet.

Som en följd av de förbättrade värderingsnyckeltalen höjer vi vår riktkurs för Ecoclime-aktien från 17,1 kronor till 20 kronor per aktie i vårt Bas-scenario.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ Ecoclime: Höjd riktkurs till 20 kr/aktie efter stort förvärv