Main menu button

Mrkt BUZZ Future Gaming: större återköp av obligationer än tidigare förväntat

28 mar 2023

Analys Future Gaming

Måndag 27 mars 2023 annonserade Future Gaming att bolaget överenskommelser om återköp av obligationer i utestående obligationslån till ett rabatterat pris om nominellt 13,7 miljoner kronor har ingåtts.

Återköpet förväntas påverka finansnettot positivt med cirka 5,8 miljoner kronor under kv1 2023, samtidigt som kassan uppskattas minska med cirka 8,3 miljoner kronor. Bolaget meddelar också att de avser fortsätta återköpen till rabatterat pris. Obligationslånet löper till och med den 8 december 2025, varav räntefritt fram till och med den 8 december 2024. Från 8 december 2024 fram tills obligationens förfallodatum löper obligationslånet med en årlig ränta om 5 procent.

Uppjusterade omsättningsprognoser förhöjer det motiverade värdet

Vi tolkar att återköpet sker till följd av en bättre än förväntad omsättning och resultat under kv1 2023. Detta kombinerat med att bolagets kassa per årsskiftet uppgick till cirka 17,6 miljoner kronor, vilket ger möjligheter att göra stora återköp av obligationer. Vi anser att återköpet är positivt som en långsiktig investering i en ytterligare förstärkning av den finansiella positionen.

I vår initieringsanalys prognosticerade vi en omsättning för kv1 2023 om cirka 18,9 miljoner kronor. Vår omsättningsprognos för kv1 2023 uppjusterar vi nu till cirka 20,8 miljoner kronor. Till följd av justeringen av våra omsättningsprognoser ökar det motiverade värdet per aktie från 6,1 kronor till 6,4 kronorFriskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

 Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

 Analytikerna Christopher Solbakke och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ Future Gaming: större återköp av obligationer än tidigare förväntat