Main menu button

Mrkt BUZZ H&D Wireless: Kontrakt med Volvo kan ge hävstång

18 nov 2020

Läs hela kommentaren här.

HD Wireless Market Buzz 18 Nov 2020 Final


Den 12 november 2020 offentliggjorde H&D Wireless att bolaget fått ett licensavtal med Volvo Penta avseende produktionsmjukvaran Casat 4.0 till bolagets fabrik i Vara i Västergötland. Detta avtal är värt 4-5 miljoner kronor över en treårsperiod. På produktionsmjukvaran Casat 4.0 har H&D Wireless även fått andra kunder som Parker Hanifinn samt en potentiellt ny kund i form av en fordonstillverkare som ännu inte färdigställ sin nya      produktionsanläggning i Sverige.

Kanske än viktigare är att H&D Wireless nu har jobbat sig in som leverantör till potentiellt övriga delar av Volvo-koncernen. I augusti 2020 blev det offentligt att Volvo Personvagnar testar GEPS for Industry vilket bör vara en potential till ett väsentligt större ordervärde än ovan.

I vår grundanalys av H&D Wireless framhäver vi ett investment case som kan sammanfattas enligt följande:

  • Bolaget har kommit långt med sitt digitaliserings-erbjudande till flera större industrikunder, där intäkts-potentialen med högre mjukvaruintäkter från 2021 är betydande.
  • H&D Wireless har med sina långt gångna processer med väletablerade verkstadsföretag ett värdefullt försprång på marknaden i Norden. Det bör vara möjligt att expandera försäljningen med företag som exempelvis Volvo och Scania till deras enheter i övriga Europa och världen. I övrigt kommer H&D Wireless försäljning av produkter och tjänster utanför Norden att ske via samarbetspartners och distributörer.
  • Bolagets försäljning av mjukvara (GEPS och Casat) ger återkommande intäkter med väsentligt högre marginaler än den tidigare till stora delar konsult-tjänster mot främst den svenska fordonsindustrin.

Lågt börsvärde ger möjligheter för industriella aktörer

För H&D Wireless handlar det om tid till ett försäljnings-genombrott. Om detta inte sker inom ett år uppkommer sannolikt ytterligare finansieringsbehov, med tanke på att bolaget har en burn-rate på omkring 6 miljoner kronor per kvartal. Koncernen har ett börsvärde på 45 miljoner kronor med en nettokassa på 17 miljoner kronor efter genomförd nyemission i oktober. Börsvärdet justerat för kassan ger netto 28 miljoner kronor. Det är naturligtvis småpengar för en industriell aktör som skulle vara intresserad att förvärva H&D Wireless inklusive produkterna och rättigheterna till dem.

Tidigare har vi uppskattat bolagets intäktspotential på några års sikt till omkring 200 miljoner kronor och beräknar i vår senast uppdaterade analys ett motiverat värde på 0,84 kronor per aktie, vilket sätter ytterligare perspektiv på dagens låga börsvärde.

Aktien handlas vid stöd

Den nyss genomförda nyemissionen stöttades av ett garantikonsortium som fick en del av de övertilldelade nyemitterade H&D Wireless-aktierna som betalning. En del av dessa aktier förefaller ha sålts ut under förra veckan och därmed adderat ytterligare press på aktie-kursen som har fallit tillbaka med ca 30 procent under den senaste månaden.

Aktien handlas därmed i en kort fallande trendkanal under både EMA9 och MA20 nära stödet runt 0,447 kronor. Notera också hur MACD har genererat en svag köpsignal. Med litet välvilja kan även en positiv divergens tydas mellan MACD (som stiger) och aktiekursen.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ H&D Wireless: Kontrakt med Volvo kan ge hävstång