Main menu button

Mrkt BUZZ H&D Wireless: Läge att teckna emissionserbjudande

16 sep 2020

Läs hela kommentaren här: Mrkt BUZZ H&D Wireless 16 september 2020


I vår grundanalys av H&D Wireless framhäver vi ett investment case som kan summereras i punkter nedan:

  • Bolaget har kommit långt med sitt digitaliseringserbjudande till flera större industrikunder, där intäktspotentialen med högre mjukvaruintäkter från 2021 är betydande.
  • H&D Wireless har med sina förhållandevis långt gångna processer med väletablerade verkstadsföretag ett värdefullt försprång på marknaden i Norden. På övriga marknader kommer försäljningen i stor utsträckning att ske via distributörer.
  • Utöver hårdvara säljer bolaget även mjukvara (inte bara GEPS utan även Casat) som en tjänst. Det ger återkommande intäkter med höga marginaler.

H&D Wireless har som väntat en pågående nyemission som i ett första skede kan inbringa 18 miljoner kronor före emissionskostnader. För varje tvåtal aktier i H&D Wireless erhöll aktieägarna på avstämningsdagen 10 september 2020 en unit, som i sin tur består av rätten att teckna en ny aktie till kurs om 0,6 kronor, plus en vederlagsfri teckningsoption. Handel i unit-rätterna pågår och löper fram till den 28 september. Sista teckningsdagen för emissionen är den 30 september 2020.

I vår senaste Mrkt BUZZ från den 1 september (läs här) beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 0,97 kronor. Med anledning av att aktien stigit sedan dess, vilket påverkar framtida utspädning från finansiering, beräknar vi ett nytt motiverat värde till 1,01 kronor per aktie. Då både senaste betalda kurs i aktien om 0,7 kronor liksom vårt motiverade värde om 1,01 kronor överskrider teckningskursen på den pågående nyemissionen bör det anses rationellt att teckna.

Ett osynligt värde i teckningsoptionen

Den som tecknar nyemissionen erhåller även en vederlagsfri teckningsoption med sista lösendag den 15 oktober 2021. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i aktien under perioden 13-27 september 2021, dock inom intervallet 0,5-1,0 kronor.

Vi har värderat denna teckningsoption med Black-Scholes värderingsmodell. Med antaganden nedan beräknas ett motiverat värde på den vederlagsfria teckningsoptionen till 0,27 kronor. Detta är alltså det osynliga värdet som erhålls genom att teckna emissionen.

  • Värderingstidpunkt den 30 september 2020
  • En lösenkurs på 0,68 kronor (70% av motiverat värde om 1,01 kronor)
  • Antagen framtida volatilitet på 100 procent
  • Senast betalda kurs om 0,7 kronor
  • Riskfri ränta på noll procent

Den framtida förväntade volatiliteten kan vid en första anblick förefalla hög. Dock är 200-dagars glidande medelvärde för 250 dagars realiserade volatilitet per dagens datum drygt 120 procent. Strax innan Covid-19 sänkte aktiemarknaden i rekordfart. Studerar vi den realiserade volatiliteten innan Covid-19 låg 200-dagars glidande medelvärde för 250 dagars realiserade volatilitet på cirka 100 procent.

Nedan visas en scenarioanalys med olika lösenkurser på x-axeln och olika antaganden om framtida förväntad volatilitet på y-axeln.

Handeln i unit-rätter pågår, där det senaste avslutet blev 0,078 kronor per unit. En investerare betalar alltså 0,078 kronor och tecknar sedan en ny aktie för 0,60 kronor. Det ger ett anskaffningsvärde på 0,678 kronor per aktie samt en teckningsoption utan extra kostnad. Det ger en potential motsvarande ovanstående värden i tabellen.

Men taket för teckningskursen på 1 krona per aktie ger ytterligare en intressant aspekt. Bolaget har idag cirka 60 miljoner aktier och kommer att tillföras ytterligare cirka 30 miljoner aktier givet full nyteckning i slutet av september 2020. Vid full inlösen av optionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 30 miljoner aktier och i så fall kommer bolaget att ha totalt cirka 120 miljoner aktier. Taket på 1 krona innebär alltså att det krävs ett bolagsvärde om cirka 120 miljoner kronor för att motsvara detta maximala lösenpris.  Skulle H&D Wireless-aktien bli uppvärderad i nivå med liknande bolag så ger detta en extra potential i att sitta med teckningsoptioner med lösenpris på maximalt 1 krona per ny aktie hösten 2021.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Mrkt BUZZ H&D Wireless: Läge att teckna emissionserbjudande